Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43644
Skelbimo data: 2020-02-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 18.00
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Patarėjo pareigybė skirta padėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui įgyvendinti sveikatos sistemos politikos tikslus, siūlyti efektyvias priemones bei būdus nustatytiems sveikatos sistemos uždaviniams įgyvendinti, tobulinti veiklos procesus, rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, taip pat teikti siūlymus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, dalyvauti optimizuojant ir tobulinant sveikatos sistemos įstaigų ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) valdymą, ministerijos teisėkūros procesą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dalyvauti pagal kompetenciją formuojant ir įgyvendinant ministerijos politiką sveikatos apsaugos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti teisėkūros proceso, teisinio reguliavimo principus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo jurisprudenciją teisinio reguliavimo srityje;
4.4. gerai išmanyti viešojo sektoriaus veiklos valdymo ir efektyvumo didinimo principus;
4.5. gerai išmanyti ir gebėti tinkamai taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti rengti teisės aktų projektus;
4.7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir informacinėmis technologijomis („MS Office” programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);
4.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus susijusius su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų tinklo optimizavimu, asmens sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, sveikatos draudimo, visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos, netradicinės medicinos ir kitose srityse;
5.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir išvadas dėl teisės aktų ar jų projektų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams ir koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių organizacijų strateginių dokumentų nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę bei jų įgyvendinimą;
5.3. dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, ministerijos metinius veiklos planus ir pagal kompetenciją užtikrina ministro valdymo srities strateginių tikslų atitiktį ES bei kitų tarptautinių organizacijų, kurių veikloje dalyvauja ministerija, nustatytiems prioritetams;
5.4. pagal kompetenciją koordinuoja kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, privalomojo sveikatos draudimo fondo, visuomenės sveikatos, psichikos sveikatos ir netradicinės medicinos bei kitose srityse;
5.5. sveikatos apsaugos ministrui teikia siūlymus dėl ministerijos ir jo valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos optimizavimo, funkcijų konsolidavimo bei žmogiškųjų išteklių valdymo procesų efektyvumo didinimo;
5.6. koordinuoja ministerijos ir ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų turto valdymo klausimus, teikia pasiūlymus dėl turto valdymo procesų tobulinimo;
5.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas ir projektus, susijusius su sveikatos sistemos tobulinimu ir plėtra;
5.8. sveikatos apsaugos ministro pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, atstovauja ministeriją kitose institucijose ir įstaigose;
5.9. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją tarptautinėse organizacijose, konferencijose ir kitose iniciatyvose ir dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.10. vykdo kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio sveikatos apsaugos ministro pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

_______________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.