Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67984
Skelbimo data: 2020-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VK-50

ŠIAULIŲ DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 1


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas (toliau - Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTUI

6. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintą medicinos ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
7.1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.1.2. teikia epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
7.1.3. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
7.1.4. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:
7.1.4.1. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį – keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;
7.1.4.2. gripo: įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) apskrityje ir savivaldybėse), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI apskrityje ir savivaldybėse ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą) ir paremtą pasirinktine klinikine-virusologine diagnostika (organizuoja dalyvaujančių gydytojų parinkimą, surenka, apibendrina, analizuoja ir teikia iš dalyvaujančių gydytojų gaunamus duomenis).
7.2. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
7.2.1. išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų).
7.3. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai);
7.4. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
7.5. konsultuoja departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
7.6. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.7. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.8. teikia siūlymus dėl įstaigos ir skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.9. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.10. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
7.11. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.12. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.14. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


V. ATSAKOMYBĖ

9. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.