Informavimo ir konsultavimo skyrius vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41900
Skelbimo data: 2019-07-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Informavimo ir konsultavimo skyrius vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informavimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Informavimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, pažeidimų prevenciją, konsultuojant darbdavius (jų atstovus) ir darbuotojus (jų atstovus).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat tarptautinės darbo organizacijos tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas, dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose;
5.2. priima ir konsultuoja lankytojus, nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus VDI kompetencijos klausimais;
5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui;
5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas;
5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose;
5.6. organizuoja ir vykdo konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdinėmis priemonėmis;
5.7. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
5.8. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
5.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
5.10. dalyvauja šviečiamuosiuose – konsultaciniuose seminaruose, edukaciniuose projektuose, kituose renginiuose darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, prevencijos temomis;
5.11. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose;
5.12. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais;
5.13. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones;
5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 219 6834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.