Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Norvegijos Karalystėje (PA koeficientas 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42089
Skelbimo data: 2019-08-02
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Norvegijos Karalystėje (PA koeficientas 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. 4-429

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KOMERCIJOS ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE NORVEGIJOS KARALYSTĖJE
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Norvegijos Karalystėje (toliau – komercijos atašė) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Komercijos atašė pareigybė reikalinga siekiant skatinti spartesnę Lietuvos ekonomikos integraciją į pasaulio ekonomiką, Lietuvos prekių ir paslaugų eksportą į Norvegijos Karalystę (toliau – Norvegija) bei investicijas į Lietuvos ekonomiką, ieškoti naujų rinkų Lietuvos prekėms bei paslaugoms, skatinti technologinį bendradarbiavimą ir atvykstamąjį turizmą į Lietuvą, ginti Lietuvos Respublikos įmonių interesus ir atstovauti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – Lietuvos užsienio ekonominės politikos įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, 1961 metų Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“, dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Pasaulinės prekybos organizacijos susitarimais, kitais pagrindiniais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais užsienio prekybos, eksporto skatinimo ir investicijų klausimais;
4.4. būti susipažinęs su verslo sąlygomis Norvegijoje, taip pat su užsienio prekybos, eksporto ir investicijų užsienyje skatinimo reguliavimu šioje valstybėje;
4.5. būti susipažinęs su Lietuvos ekonomikos tendencijomis ir teisės aktais, reguliuojančiais eksporto, investicijų, technologinio bendradarbiavimo, turizmo politiką, išmanyti Lietuvos pramonės ir paslaugų struktūrą;
4.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C 1 lygiu;
4.7. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį rinkodaros arba užsienio prekybos, arba darbo su investuotojais, arba verslo, arba tarptautinių santykių srityse;
4.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.9. turėti informacijos pristatymo (prezentavimo) gebėjimų;
4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint;
4.11. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. plėtoja ryšius su atitinkamomis Norvegijos valstybės institucijomis, įmonėmis, verslo, pramonės, amatų, ir kitomis asocijuotomis struktūromis, kitų valstybių ambasadomis, prekybos atstovybėmis, platina informaciją apie Lietuvos įmones, investicijų Lietuvoje projektus, technologinio bendradarbiavimo ir turizmo galimybes, siekdamas skatinti lietuviškų prekių ir paslaugų eksportą, Norvegijos investicijas į Lietuvą, technologinį bendradarbiavimą ir atvykstamąjį turizmą į Lietuvą;
5.2. plėtoja ryšius su Norvegijos įmonėmis – esamais ir potencialiais lietuviškos produkcijos importuotojais ir prekybos tarpininkais, esamais ir potencialiais technologinio bendradarbiavimo partneriais, suteikia informacinę, organizacinę ir konsultacinę pagalbą Lietuvos pramonės, verslo struktūroms bei ūkio subjektams, ieškantiems naujų rinkų, potencialių lietuviškos produkcijos pirkėjų, potencialių technologinio bendradarbiavimo ir atvykstamojo turizmo į Lietuvą partnerių;
5.3. kaupia, analizuoja bei teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Norvegijoje vadovui, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, asocijuotoms Lietuvos pramonės ir verslo struktūroms apibendrintą aktualią informaciją apie Norvegijos rinką, užsienio prekybos ir investicijų pritraukimo politiką, teisės aktus, reguliuojančius Norvegijos vidaus prekybą, tendencijas, potencialius partnerius, Norvegijos įmonių veiklos užsienyje plėtros planus, Norvegijoje vykstančias nacionalines ir tarptautines konferencijas, parodas, muges, kitus ekonominio ir prekybinio pobūdžio renginius, galinčius sudominti Lietuvos valstybės institucijas (įstaigas), pramonės ir verslo atstovus;
5.4. palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos pramonės ir verslo struktūromis, siekia išsiaiškinti jų interesus Norvegijoje, teikia konsultacinę ir organizacinę pagalbą ieškant potencialių prekybinio ir technologinio bendradarbiavimo partnerių, tiesioginių užsienio investuotojų;
5.5. bendradarbiauja su Norvegijos ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonių atstovais, teikia informaciją apie investavimo Lietuvoje, Lietuvos eksporto galimybes, Lietuvoje rengiamas parodas, muges, seminarus, siekdamas informuoti juos apie Lietuvos ekonomikos pasiekimus;
5.6. dalyvauja rengiant konferencijas, parodas, muges, kitus renginius siekdamas supažindinti užsienio valstybių atstovus su Lietuvos ekonomikos laimėjimais, lietuviškų prekių eksporto, technologinio bendradarbiavimo, atvykstamojo turizmo ir investicijų į Lietuvos ekonomiką galimybėmis;
5.7. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų vizitus, rengia dvišales konsultacijas ir susitikimus;
5.8. teikia pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams ir verslo asociacijų atstovams, atvykstantiems į konferencijas, seminarus ar kitus svarbius ekonominius renginius Norvegijoje;
5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Norvegijoje vadovo pavedimus;
5.10. pagal kompetenciją vykdo kitus su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau – ekonomikos ir inovacijų ministras) ir jo įgaliotų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojų pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ekonomikos ir inovacijų ministrui ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Norvegijoje vadovui.

–––––––––––––––––––––––––––
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 14
El. paštas: Indrė Adomaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, el.p. indre.adomaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.