Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius Skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 9,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42654
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius Skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 9,6) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-59

PROGRAMŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS

vEDĖJo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti skyriaus darbui, įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos programų ir kitų tarpinstitucinių priemonių planavimą ir stebėseną, užtikrinti jų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – veiklos planavimo, programų stebėsenos ir kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį stebėsenos, analizės ir vertinimo arba ekspertinio darbo neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais srityje;

4.3. išmanyti Strateginio planavimo metodiką, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, neįgaliųjų socialinės integracijos srities teisės aktus, audito veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vedėjas, būdamas atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

5.1. Planuoja ir atsako už skyriaus veiklą ir pagal skyriaus nuostatus savarankiškai organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus
valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavedimus, nurodo įvykdymo terminus, kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. Rengia metinį veiklos planą ir kitus Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) veiklos planavimo dokumentus bei ataskaitas, užtikrina reikalingos jiems rengti informacijos surinkimą ir apibendrinimą;

5.3. Organizuoja tarpinstitucinių programų ir priemonių planų įgyvendinimo, neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų stebėseną;

5.4. Rengia ir teikia tarpinstitucinių programų ir kitų departamento vykdomų priemonių stebėsenos išvadas ir ataskaitas;

5.5. Planuoja neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonėms skirtų lėšų tikslinio panaudojimo kontrolės grafikus ir prireikus juos tikslina;

5.6. Departamento nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių lėšų tikslinio panaudojimo kontrolę;

5.7. Rengia ir teikia departamento direktoriui vykdytų patikrinimų ataskaitas;

5.8. Prižiūri ir vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atliekamos stebėsenos ir kontrolės kokybę;

5.9. Organizuoja panauda perduoto valstybės turto panaudojimo kontrolę;

5.10. Užtikrina veiklų, susijusių su institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje, koordinavimą ir įgyvendinimą;

5.11. Koordinuoja investicinių projektų ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimą Departamente;

5.12. Užtikrina Lietuvių gestų kalbos vertimo centro veiklos koordinavimą;

5.13. Organizuoja suaugusių asmenų siuntimą į socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

5.14. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais;

5.15. Atstovauja departamentui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose stebėsenos ir kontrolės klausimais;

5.16. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

5.17. Pagal kompetenciją rengia ataskaitas, pranešimus visuomenei, kitą aktualią informaciją ir talpina departamento interneto svetainėje;

5.18. Pagal kompetenciją organizuoja darbo grupes, pasitarimus, konferencijas, seminarus, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.19. Rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

5.20. Vykdo departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.

Susipažinau

______________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

_______________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt