Inžinerijos ir paslaugų skyriaus ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas. Pareiginė alga 3053 Eur

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97744
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Alytaus profesinio rengimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Inžinerijos ir paslaugų skyriaus ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas. Pareiginė alga 3053 Eur
Pareiginės algos koeficientas: 1,71
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 3053,03
Darbo vieta (miestas): Alytus
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

INŽINERIJOS IR PASLAUGŲ SKYRIAUS UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ISKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Įstaiga) Inžinerijos ir paslaugų skyriaus (toliau – Skyrius) ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo (toliau – Vedėjas) pareigybė yra priskiriama I pareigybių grupei.

2. Pareigybės pavadinimas – Inžinerijos ir paslaugų skyriaus ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas.

3. Pareigybės lygis – A2.

4. Vedėją skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Įstaigos direktorius.

5. Vedėjas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

6. Vedėjui yra pavaldūs Skyriaus sektoriaus vadovai, metodininkas, bibliotekininkai, bendrabučio auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, profesijos mokytojai, grupių vadovai.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI VEDĖJO PAREIGYBEI

7. Vedėjas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

7.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija būtų privalumas.

7.2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

7.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą profesinio mokymo įstaigoje;

7.2.2. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas ir ne mažesnę kaip 3 metų veiklos patirtį profesinio mokymo įstaigoje.

7.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7.4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo pedagoginių darbuotojų grupei (grupėms) patirtį profesinio mokymo įstaigoje.

7.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

7.6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

III SKYRIUS

VEDĖJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

8. Vedėjas vykdo šias pagrindines funkcijas:

8.1. organizuoja Skyriaus veiklą, Skyriaus veiklos įsivertinimą ir stebėseną, koordinuoja pavaldžių darbuotojų veiklą;

8.2. dalyvauja rengiant Įstaigos strateginį, metinį veiklos planus ir užtikrina jų įgyvendinimą;

8.3. sudaro Skyriuje palankias sąlygas mokytis kiekvienam mokiniui, kuria naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą ir kvalifikaciją;

8.4. sudaro galimybes ir skatina darbuotojus tobulinti profesinę kvalifikaciją, užtikrina Pedagogų etikos kodekso normų laikymąsi;

8.5. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

8.6. inicijuoja naujų profesinio mokymo programų (formaliųjų, neformaliųjų), suaugusiųjų švietimo programų rengimą, atnaujinimą;

8.7. teikia siūlymus dėl naujų profesinio mokymo programų vykdymo;

8.8. rengia pritaikytas modulines profesinio mokymo programas, mokymo planus, procesų grafikus;

8.9. analizuoja mokinių pasiekimus, užtikrina mokymosi pagalbos teikimą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;

8.10. organizuoja Skyriuje įgyvendinamų profesinio mokymo programų mokyklinius, nacionalinius, tarptautinius profesinio meistriškumo konkursus, kitus renginius;

8.11. dalyvauja miesto, regiono, šalies profesinio informavimo ir orientavimo renginiuose ir atstovauja Įstaigai;

8.12. koordinuoja metodinių grupių, veikiančių Skyriuje, veiklą, dalyvauja Metodinės tarybos veikloje;

8.13. dalyvauja Įstaigos bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio mokymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitais socialiniais partneriais procese;

8.14. atsako už Skyriuje veikiančio bendrabučio veiklą.

8.15. atstovauja Skyriui Įstaigos pasitarimuose ir kituose renginiuose;

8.16. teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų ir mokinių skatinimo, nuobaudų skyrimo ir kitais klausimais.

IV SKYRIUS

VEDĖJO ATSAKOMYBĖ

9. Vedėjas atsako už:

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Įstaigos vietinių norminių teisės aktų (darbo tvarkos taisyklių, reglamentų, įsakymų, tvarkos aprašų ir kt.) nuostatų įgyvendinimą Skyriuje ir kontrolę;

9.2. profesinio mokymo programų įgyvendinimą Skyriuje;

9.3. ugdymo kokybę ir mokinių bei darbuotojų saugumą;

9.4. savalaikį informacijos teikimą Skyriaus darbuotojams, organizuodamas reguliarius pasitarimus su darbuotojais ar jų grupėmis;

9.5. ugdymo proceso organizavimą, priežiūrą ir kontrolę;

9.6. tinkamą, savalaikį duomenų pateikimą mokymo dalies administratoriui, kuris pildo Mokinių registrą;

9.7. ugdymo procese pildomų dokumentų įrašų kontrolę;

9.8. ugdymo proceso ataskaitų pateikimą direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

9.9. Skyriaus veiklos rezultatus ir ataskaitų apie Skyriaus veiklos rezultatus teikimą;

9.10. efektyvų finansinių lėšų panaudojimą;

9.11. saugių ir sveikatai palankių darbo ir ugdymo sąlygų sudarymą Skyriuje;

9.12. emociškai saugios ugdymo aplinkos Skyriuje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Įstaigoje nustatytą tvarką;

9.13. kitų šio aprašymo III skyriuje aprašytų funkcijų ir Įstaigos direktoriaus nurodymų vykdymą bei įgyvendinimą.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Putinų g. 40
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.