Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44141
Skelbimo data: 2020-03-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Studijų kokybės vertinimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-35


STUDIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – studijų kokybės vertinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
4.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Organizuoja išorinį aukštųjų mokyklų studijų programų kokybės vertinimą:
5.1.1. Rengia ir tobulina metodines priemones, reikalingas Skyriaus veiklai vykdyti;
5.1.2. Atlieka tinkamą ekspertų atranką bei ekspertų ir darbo grupių sudarymą;
5.1.3. Konsultuoja aukštųjų mokyklų darbuotojus ir ekspertus;
5.1.4. Inicijuoja teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos vykdymu, projektų rengimą;
5.1.5. Nagrinėja Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) pateiktus valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, rengia atsakymus;
5.1.6. Rengia informaciją, susijusią su studijų programų vertinimu;
5.1.7. Atsako už informacijos apie organizuojamą vertinimą ir ekspertinio vertinimo išvadų viešą skelbimą ir kaupimą;
5.1.8. Kaupia informaciją apie ekspertus;
5.1.9. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia administracinių sprendimų projektus;
5.1.10. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
5.1.11. Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
5.2. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų studijų programų kokybės vertinime:
5.2.1. Vertina aukštųjų mokyklų studijų programų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
5.2.2. Kartu su ekspertų grupe vizituoja vertinamąsias aukštąsias mokyklas;
5.2.3. Pagal poreikį verčia žodžiu iš lietuvių į anglų ir (ar) iš anglų į lietuvių kalbas vizitų metu;
5.2.4. Kartu su ekspertų grupe rengia vertinimo išvadas;
5.3. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka organizatoriaus funkcijas;
5.4. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
5.5. Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su mokslu ir studijomis, rengti;
5.6. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
5.7. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
5.8. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas. Nesant Skyriaus patarėjo, laikinai vykdo Skyriaus patarėjo funkcijas. Nesant kito Skyriaus kito vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas;
5.9. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą: Mūsų įstaigos valstybės tarnautojams suteikiame galimybę turėti papildomą pajamų šaltinį prisidedant prie įstaigos vykdomų projektų.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.