1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66962
Skelbimo data: 2020-10-07
Konkursą inicijuojanti įstaig: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PERSONALO ADMINISTRAVIMO VALDYBOS 1-OJO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 33136)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Personalo administravimo valdybos 1-ojo skyriaus (toliau − Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo administravimo funkcijas atliekančiame padalinyje patirtį;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, darbo santykių reguliavimą, ir vadovautis jais savo veikloje;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
3.5. gebėti analizuoti problemas ir rasti tinkamiausius jų sprendimo būdus;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1. pagal kompetenciją ir, esant poreikiui, bendradarbiauja su policijos įstaigų veiklos valdymo padalinių darbuotojais, dalyvaujančiais personalo administravimo procese;
4.2. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su darbuotojų tarnybos eiga, pagal kompetenciją sudaro darbuotojų tarnybos bei asmens bylas ir papildo jas reikalingais dokumentais bei duomenimis;
4.3. vykdo priėmimą į valstybės tarnybą policijos įstaigose, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir karjeros valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas (išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą atrankų ir konkursų komisijų darbą), perkėlimą ir atleidimą iš jų;
4.4. vykdo teisės aktuose numatytas procedūras ir rengia dokumentus dėl leidimų dirbti kitą darbą valstybės tarnautojams išdavimo (neišdavimo);
4.5. vykdo leidimų dirbti nuotoliniu būdu suteikimo pareigūnams ir darbuotojams procedūras;
4.6. dalyvauja organizuojant pareigūnų ir darbuotojų adaptacijos procesą;
4.7. nustatyta tvarka teikia reikalingus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV), taip pat rengia ir teikia reikalingus dokumentus VSDFV pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti;
4.8. organizuoja ir vykdo pareigūnų atrankas į laisvas pareigūnų pareigas policijos įstaigose (išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą atrankų komisijų darbą), šių pareigūnų paskyrimo, perkėlimo ir atleidimo procedūras;
4.9. organizuoja ir vykdo pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimo procedūras;
4.10. teisės aktų nustatyta tvarka derina atostogų suteikimą darbuotojams;
4.11. organizuoja ir vykdo buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų grąžinimo ir pareigūnų statuso atkūrimo procedūras;
4.12. rengia raštų projektus, atsakymus, nagrinėja darbuotojų, gyventojų skundus ir pareiškimus;
4.13. rengia ir derina policijos įstaigų vadovų įsakymų dėl darbuotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo ir pakeitimo, pareigybių lygių ir kategorijų nustatymo bei jų pakeitimo projektus;
4.14. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina policijos įstaigos darbuotojų asmens duomenis ir ypatingus asmens duomenis, skiriant asmenis į pareigas, į aukštesnes pareigas ar teikiant apdovanoti (skatinti);
4.15. atlieka tikrinimą dėl dirbančių ir priimamų asmenų, kurių darbas susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar šios informacijos apsauga, įformina nustatytos formos leidimus, tvarko išduotų leidimų apskaitą, pagal kompetenciją vykdo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (paslapčių subjekto) funkcijas;
4.16. pagal kompetenciją rengia įsakymų dėl pareigūnų ir darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo įvairiomis skatinimo formomis ir policijos pasižymėjimo bei žinybiniais ženklais policijos įstaigos vadovo teisėmis projektus;
4.17. dalyvauja organizuojant pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus, išduoda siuntimus atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę;
4.18. organizuoja ir vykdo asmenų, baigusių Mykolo Romerio universitetą ir Lietuvos policijos mokyklą, paskyrimo dirbti į įstaigas procedūras;
4.19. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
4.20. rengia dokumentus pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, teikia reikalingus duomenis VSDFV;
4.21. dalyvauja įgyvendinant pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos ir profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos kūrimo programos priemones;
4.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems negalint eiti pareigų;
4.23. darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui;
4.24. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Informacija apie įstaigą: www.pd.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.