1-osios personalo administravimo grupės (Finansų ministerijos valdymo sritis, Teisingumo ministerijos valdymo sritis, NBFC) Personalo administratorius (pareiginės algos koeficientas - nuo 6,5 iki 9,0, darbo vieta - Klaipėdoje)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67643
Skelbimo data: 2020-11-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: 1-osios personalo administravimo grupės (Finansų ministerijos valdymo sritis, Teisingumo ministerijos valdymo sritis, NBFC) Personalo administratorius (pareiginės algos koeficientas - nuo 6,5 iki 9,0, darbo vieta - Klaipėdoje)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. V-3
(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-11 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
PERSONALO ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Personalo administravimo departamento (toliau – Departamentas) personalo administratoriaus (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
4. Pareigybės paskirtis – vykdyti Centro direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų (toliau – įstaigos) valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau– personalo) administravimo funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti patirties personalo administravimo srityje.
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, taip pat valstybinį socialinį draudimą, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja įstaigų personalo priėmimo ir skyrimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo procedūras, rengia susijusių teisės aktų projektus, darbo sutartis ir kitus dokumentus;
6.2. rengia individualių teisės aktų atostogų bei papildomų poilsio dienų suteikimo įstaigų personalui klausimais projektus, atlieka įstaigų atostogų apskaitą;
6.3. rengia įstaigų individualių teisės aktų komandiruočių klausimais projektus, registruoja komandiruočių į užsienį ataskaitas;
6.4. rengia įstaigų individualių teisės aktų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, sprendimų dėl darbo pareigų pažeidimo, materialinių pašalpų skyrimo ir kitais personalo administravimo klausimais projektus;
6.5. organizuoja įstaigų vadovų, valstybės tarnautojų, tarnybinės veiklos, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vertinimo procedūras, rengia dokumentus, susijusius su teisės aktų nustatyta tvarka vykdomu vertinimo komisijos darbu;
6.6. organizuoja leidimų dirbti kitą darbą išdavimo įstaigų valstybės tarnautojams procedūras, konsultuoja įstaigų valstybės tarnautojus dėl prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo procedūrų;
6.7. organizuoja įstaigų padėkų, apdovanojimų įteikimo procedūras ir rengia susijusius dokumentus;
6.8. skaičiuoja įstaigų personalo tarnybos Lietuvos valstybei bei darbo stažus;
6.9. rengia individualių teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su įstaigų darbuotojų dalyvavimu kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir tvarko su tuo susijusius duomenis;
6.10. nustatyta tvarka pagal poreikį organizuoja valstybės tarnautojo pažymėjimų, valstybės pareigūno pažymėjimų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimą, tvarko išduotų pažymėjimų apskaitą;
6.11. pagal poreikį padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
6.12. pagal poreikį organizuoja tarnybinių pasų įstaigų valstybės tarnautojams išdavimo procedūras;
6.13. nustatyta forma rengia ir teikia informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie įstaigų personalą, priskiriamą personalo administravimo kompetencijai;
6.14. organizuoja įstaigų personalo privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus;
6.15. tvarko Įstaigos personalo duomenis informacinėse sistemose;
6.16. sudaro, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui įstaigų personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
6.17. rengia dokumentų personalo administravimo klausimais projektus, registruoja juos ir tvarko jų apskaitą pagal Centro direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą;
6.18. supažindina įstaigų personalą su teisės aktais, dėl kurių Centras yra gavęs įstaigos nurodymą supažindinti įstaigų personalą;
6.19. informuoja įstaigų administracijos padalinių atsakingus darbuotojus apie priimtą, perkeltą ar atleistą įstaigų personalą;
6.20. pagal kompetenciją rengia raštų projektus, nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus bei rengia atsakymus, rengia ir išduoda pažymas;
6.21. Siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų atlikimą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.21.1. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
6.21.2. Departamento direktoriaus pavedimu pavaduoja kitą Departamento darbuotoją, vykdantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų;
6.21.3. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento veiklos tobulinimo;
6.21.4. dalyvauja Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
6.21.5. bendradarbiauja su kitais Departamento darbuotojais, kitais Centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
6.21.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas Centro veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.

Susipažinau:
___________________ ______________________________________
(Parašas) (Vardas ir pavardė)
____________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras atlieka 125 valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos ir 173 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Mūsų komandoje šiuo metu dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 67356237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfcentras.lt.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 51209
El. paštas: info@nbfcentras.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.