2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73541
Skelbimo data: 2021-09-14
Skelbimas galioja iki: 2021-09-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,345.20
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Informacija apie įstaigą: Priklausomai nuo profesinio stažo (pastoviosios dalies koeficientų ribos 7,60-8,00). Pareigybė įsigalioja nuo 2021-10-01. http.//policija.lrv.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2021 m. d. įsakymu Nr.

PERSONALO ADMINISTRAVIMO VALDYBOS 2-OJO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(funkcijos kodas – 33136)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Personalo administravimo valdybos 2-ojo skyriaus (toliau − Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldusSkyriausvedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, darbo santykių reguliavimą, ir vadovautis jais savo veikloje;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;

4.4. gebėti planuoti darbą, nustatyti veiklos prioritetus, analizuoti įvairias problemas, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pagal savo kompetenciją siūlyti optimalius jų sprendimo variantus;

4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal padalinio kompetenciją įgyvendina valstybės ir žinybinius teisės aktus policijos įstaigoje veiklos organizavimo ir personalo administravimo klausimais;

5.2.vykdo pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemones;

5.3. pagal parengtus ir gautus iš Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentus, organizuoja ir sekretoriauja atrankų ir konkursų posėdžiuose, tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdžiuose, įformina šių komisijų priimtus sprendimus;

5.4. organizuoja ir sekretoriauja darbuotojų apdovanojimo ir skatinimo komisijos posėdžiuose, įformina komisijos priimtus sprendimus, rengia padėkos raštus bei policijos pasižymėjimo ir atminimo ženklų liudijimus dėl darbuotojų apdovanojimo ar skatinimo bei organizuoja jų įteikimą;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus, atnaujina sertifikatus; išduoda ir keičia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimus; vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą;

5.6. dalyvauja organizuojant, vykdant, analizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesą ir tarnybinius mokymus;

5.7. teikia konsultacijas irmetodinę pagalbą personalo administravimoklausimais policijos ir kitų įstaigų darbuotojams;

5.8. organizuoja įspėjimų dėl numatomų darbo sąlygų pasikeitimų ir pareigų siūlymo, tarnybos apskaitos lapų pensijai skirti, darbo sutarčių, pareigybių aprašymų bei kitų dokumentų ir raštų, kuriuos turi pasirašyti įstaigos vadovas ar (ir) darbuotojas, įteikimą;

5.9. registruoja pareigūnus profilaktiniams sveikatos patikrinimams, informuoja pareigūnus apie juos ir koordinuoja profilaktinių patikrinimų organizavimą;

5.10. organizuoja ir kontroliuoja perkeliamo ir atleidžiamo iš pareigų darbuotojo atsiskaitymą;

5.11. priima dokumentus, organizuoja ir sekretoriauja komisijos posėdžiuose dėl leidimų dirbti kitą darbą darbuotojams išdavimo (neišdavimo), įformina komisijos sprendimus;

5.12. organizuoja pareigūnų priesaikos priėmimą ir pasirašymą;

5.13. pagal vykdomas funkcijas nagrinėja darbuotojų, gyventojų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, rengia raštų projektus kitoms valstybės institucijoms, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją;

5.14. suveda duomenisį registrusir informacinessistemas, atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;

5.15. pagal kompetencijas rengia pažymas;

5.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;

5.17. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

_____________________________

Susipažinau

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.