2-ojo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66938
Skelbimo data: 2020-10-06
Konkursą inicijuojanti įstaig: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: 2-ojo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PERSONALO ADMINISTRAVIMO VALDYBOS 2-OJO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 33136)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Personalo administravimo valdybos 2-ojo skyriaus (toliau − Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinį darbo stažą personalo administravimo srityje;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, darbo santykių reguliavimą, ir vadovautis jais savo veikloje;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.5. gebėti analizuoti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo variantus;
5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia ir teikia informaciją kuruojamų policijos įstaigų ir padalinių vadovams personalo administravimo klausimais, taip pat pasiūlymus personalo administravimo tobulinimo klausimais;
6.2. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą kuruojamų policijos įstaigų ir padalinių, kitų įstaigų darbuotojams;
6.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Valdymo organizavimo skyrių darbuotojais, dalyvaujančiais policijos įstaigų personalo administravime;
6.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo (išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą atrankų ir konkursų komisijų darbą) atrankas į laisvas pareigūnų pareigas (išskyrus į pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas) ir laisvas policijos įstaigų vadovų pareigas, šių pareigūnų paskyrimo, perkėlimo ir atleidimo procedūras, priėmimo į valstybės tarnybą, karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo ir atleidimo procedūras, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą, jų perkėlimo ir atleidimo procedūras, rengia kitus teisės aktus ir dokumentus, susijusius su darbuotojų tarnybos eiga;
6.5. nustatyta tvarka teikia reikiamus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), rengia ir teikia reikiamus dokumentus VSDFV pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti;
6.7. dalyvauja atostogų suteikimo procedūrose pareigūnams ir darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
6.8. įgyvendina pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimo komisijų išvadas;
6.9.organizuoja ir vykdo buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų grąžinimo ir pareigūnų statuso atkūrimo procedūras;
6.10. išduoda siuntimus atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę;
6.11. vykdo leidimų dirbti nuotoliniu būdu suteikimo pareigūnams ir darbuotojams procedūras;
6.12. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis;
6.13. atlieka tikrinimą dėl priimamų asmenų, kurių darbas susijęs su Lietuvos Respublikos tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar šios informacijos apsauga;
6.14. rengia įsakymus dėl pareigūnų ir darbuotojų apdovanojimo žinybiniais apdovanojimais ir skatinimo policijos įstaigos vadovo teisėmis;
6.15. rengia policijos įstaigų vadovų įsakymų dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo ir keitimo projektus;
6.16. rengia raštų projektus, nagrinėja darbuotojų, gyventojų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus;
6.17. atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
6.18. tvarko policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų tarnybos ir asmens bylas, perduoda jas Valdybos dokumentų saugyklai;
6.19. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
6.20. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
6.21. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Informacija apie įstaigą: www.pd.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.