7-osios personalo administravimo grupės Personalo administratorius (pastoviosios dalies koeficientas 6,8-9,0)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73716
Skelbimo data: 2021-09-22
Skelbimas galioja iki: 2021-10-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: 7-osios personalo administravimo grupės Personalo administratorius (pastoviosios dalies koeficientas 6,8-9,0)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) šiuo metu atlieka 143 valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos ir 239 valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos, kurioje dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Išsamesnės informacijos teirautis Eglės Bagotyrienės tel. +370 655 27697 arba el. paštu egle.bagotyriene@nbfcentras.lt.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021-07-28
įsakymu Nr.V-442


NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
PERSONALO ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
PERSONALO ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Personalo administravimo departamento (toliau – Departamentas) personalo administratoriaus (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotjas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – vykdyti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų (toliau –
priskirtos įstaigos) personalo administravimo funkcijas Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų, kuriuose apibrėžiamos NBFC vykdomos personalo administravimo funkcijos, nustatyta apimtimi.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti patirties personalo administravimo srityje.
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, taip pat valstybinį socialinį draudimą, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. atlieka su priskirtų įstaigų personalo priėmimu ir skyrimu į pareigas, perkėlimu į kitas pareigas ir atleidimu susijusias procedūras ir rengia su tuo susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
6.2. atlieka su valstybės tarnautojo, išskyrus statutinį valstybės tarnautoją, pažymėjimų užsakymu ir perdavimu įstaigai, valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimu ir naikinimu susijusias procedūras bei rengia su tuo susijusius dokumentus;
6.3. atlieka su priskirtų įstaigų personalo siuntimu į komandiruotes, atostogų ir poilsio dienų suteikimu, perkėlimu ir pratęsimu, kasmetinių atostogų eilės sudarymu, skatinimo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimu, stažo skaičiavimu susijusias procedūras bei rengia su tuo susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
6.4. atlieka su priskirtų įstaigų personalo tarnybinės veiklos vertinimu susijusias procedūras ir rengia su tuo susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
6.5. tvarko priskirtų įstaigų personalo duomenis tam skirtose informacinėse sistemose, taip pat registruoja Valstybės tarnautojų registro objektus ir atnaujina duomenis apie juos teisės aktų nustatyta apimtimi;
6.6. rengia ataskaitas ir pažymas, susijusias su priskirtų įstaigų personalo darbo (tarnybos) santykių eiga;
6.7. atlieka kitas personalo administravimo srities funkcijas, numatytas Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose, kuriuose apibrėžiamos NBFC personalo administravimo atlikimo funkcijos;
6.8. esant poreikiui paskirsto Grupės darbuotojams iš priskirtų įstaigų gautą informaciją ir / ar dokumentus, reikalingus (-u) personalo administravimo funkcijoms atlikti.
6.9. tvirtina priskirtų įstaigų dokumentų, susijusių su personalo administravimu, kopijas, nuorašo ar išrašo tikrumą.
6.10. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.10.1. Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją;
6.10.2. teikia siūlymus Grupės vadovui dėl Grupės veiklos tobulinimo;
6.10.3. bendradarbiauja su kitais Grupės ir Departamento darbuotojais, kitais NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.10.4. vykdo užduotis pagal NBFC ir Departamento veiklos procesų aprašymus ir kitus Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC tikslai.Susipažinau:
___________________
(Parašas)
___________________
(Vardas ir pavardė)
____________________
(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 673 51209
El. paštas: info@nbfcentras.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.