Abdominalinės chirurgijos skyriaus vedėjas-abdominalinės chirurgijos gydytojas (pastovioji darbo užmokesčio dalis už 1,0 et. 2850,46 Eur (bruto). Mokami priedai ir priemokos pagal Ligoninės darbo apmokėjimo tvarką).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82725
Skelbimo data: 2022-09-21
Skelbimas galioja iki: 2022-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Pareigos: Abdominalinės chirurgijos skyriaus vedėjas-abdominalinės chirurgijos gydytojas (pastovioji darbo užmokesčio dalis už 1,0 et. 2850,46 Eur (bruto). Mokami priedai ir priemokos pagal Ligoninės darbo apmokėjimo tvarką).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
CHIRURGIJOS IR KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJOS KLINIKOS
ABDOMINALINĖS CHIRURGIJOS SKYRIAUS
VEDĖJO –ABDOMINALINĖS CHIRURGIJOS GYDYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau – Ligoninė) Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Abdominalinės chirurgijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo-abdominalinės chirurgijos gydytojo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir užtikrinti efektyvų ir kokybišką Skyriaus darbą, kurti ir palaikyti gerą įstaigos įvaizdį, aukštą gyventojų pasitikėjimą ja.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovui (toliau – Klinikos).
3. Šias pareigas einantis darbuotojas teikia pavedimus Skyriaus darbuotojams (gydytojams, vyresniajam slaugos administratoriui, slaugytojams ir kitam personalui) jų kompetenciją ir jų pareigas nustatančių medicinos normų ribose.
4. Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) šias pareigas einantį darbuotoją pavaduoja direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas į pareigas priimamas konkurso būdu ir su juo sudaroma neterminuota darbo sutartis.
6. Priimant ir atleidžiant iš pareigų šias pareigas einantį darbuotoją sudaromas Skyriaus dokumentų perdavimo–priėmimo aktas, kurį tvirtina Ligoninės direktorius.
7. Skyriaus vedėjas-abdominalinės chirurgijos gydytojas verčiasi abdominalinės chirurgijos gydytojo praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti abdominalinės chirurgijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teisę teikti ir abdominalinės chirurgijos gydytojas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Darbuotojas, einantis Skyriaus vedėjo-abdominalinės chirurgijos gydytojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
8.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
8.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
8.3. būti baigus universitetines medicinos studijas ir abdominalinės chirurgijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta abdominalinės chirurgijos gydytojo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
8.4. turėti teisę verstis abdominalinės chirurgijos gydytojo praktika, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs abdominalinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal abdominalinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
8.5. turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį medicinos srityje (asmens sveikatos priežiūros įstaigoje);
8.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
8.7. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą; Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą; Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymą; Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą; Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą; Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą; Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą; Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą; Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymą; Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą; Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą; Abdominalinės chirurgijos gydytojo normą MN 86:2018; Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymą bei sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, medicinos etiką ir deontologiją, nacionalinę sveikatos koncepciją;
8.8. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo, darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
8.9. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
8.10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Ligoninės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos savitumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą;
8.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8.12. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei medicinos dokumentų pildymo reikalavimus;
8.13. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
8.14. išmanyti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus ir / ar būti atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
8.15. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas:
9.1. užtikrina nustatytų Skyriaus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;
9.2. užtikrina, kad būtų vykdomas Skyriaus darbo reglamentas;
9.3. užtikrina, kad Skyriuje būtų naudojami tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos ir patvirtintos tyrimo ir gydymo metodikos, Ligoninės direktoriaus patvirtinti diagnostikos ir gydymo protokolai;
9.4. užtikrina Ligoninės teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
9.5. užtikrina Skyriuje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, vykdo nuolatinę jos kontrolę;
9.6. organizuoja darbą Skyriuje, koordinuoja darbo paskirstymą ir perskirstymą Skyriuje; organizuoja ligonių guldymą, išrašymą, perkėlimą;
9.7. koordinuoja darbo santykius su kitais skyriais;
9.8. kiekvieną darbo dieną dalyvauja Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikos skyrių vedėjų, gydytojų, vyresniųjų slaugos administratorių rytiniuose aptarimuose;
9.9. vykdo ir kontroliuoja, kaip Skyriaus darbuotojai vykdo vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus ir nuostatas, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisyklėse bei instrukcijose išdėstytus reikalavimus, etikos ir deontologijos reikalavimus, Ligoninės direktoriaus patvirtintas procedūras, tvarkas, reglamentus, taisykles ir kt.;
9.10. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktų nustatytos medicininių dokumentų formos;
9.11. užtikrina teisingo, savalaikio, medicinos dokumentacijos pildymo kontrolę Skyriuje ir tinkamai sutvarkytų medicinos dokumentų perdavimą į Statistikos skyrių;
9.12. kontroliuoja, kad būtų racionaliai ir taupiai naudojami Skyriaus materialiniai resursai (medikamentai, medžiagos, instrumentai ir t. t.) ir Ligoninės turtas;
9.13. konsultuoja Skyriaus gydytojus neaiškiais pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir darbingumo lygio nustatymo klausimais, esant reikalui organizuoja konsiliumus, konsultacijas;
9.14. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais;
9.15. supažindina Skyriaus personalą su Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis ir savo kompetencijos ribose užtikrina tinkamą šių tvarkų vykdymą;
9.16. nedelsiant informuoja Klinikos vadovą/administraciją apie grubias tyrimo ir gydymo klaidas, sukėlusias grėsmę ligonio gyvybei ar jam mirus;
9.17. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, išvadas ir siūlymus teikia Klinikos vadovui;
9.18. analizuoja pacientų nusiskundimus, numato priemones trūkumams pašalinti, sprendžia iškilusius konfliktus;
9.19. kartą metuose paruošia ir pateikia raštu Klinikos vadovui Skyriaus metinę darbo ataskaitą;
9.20. teikia informaciją ir analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Ligoninės direktoriaus pavaduotojui medicinai ir Klinikos vadovui bei teisės aktų nustatytais atvejais – kitoms institucijoms;
9.21. vykdo finansų kontrolės taisykles;
9.22. dalyvauja Skyriaus darbuotojų atlyginimų priedų skirstyme;
9.23. seka VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės tinklalapyje talpinamą informaciją ir su ja supažindina Skyriaus darbuotojus;
9.24. Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai ir Klinikos vadovo pavedimu dalyvauja funkcinių grupių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
9.25. dalyvauja kuriant ir diegiant kokybės vadybos sistemą Skyriuje ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
9.26. teikia siūlymus Vidaus medicininio audito skyriui, Klinikos vadovui dėl kokybės vadybos sistemos (KVS) tobulinimo Skyriuje, kontroliuoja KVS reikalavimų įgyvendinimą;
9.27. ruošia ir teikia Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjui gydymo, diagnostikos protokolus, esant būtinybei juos koreguoja ir keičia;
9.28. teikia pasiūlymus Klinikos vadovui dėl medicininės aparatūros ar inventoriaus įsigijimo, planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį;
9.29. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais;
9.30. kontroliuoja, kad Skyriaus gydytojai, kurių veikla Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra licencijuojama, darbo pareigas (funkcijas) vykdytų tik turėdami galiojančią medicinos praktikos licenciją;
9.31. rengia Skyriaus darbuotojų (gydytojų, slaugytojų, pagalbinių darbuotojų) pareigybių aprašymų projektus, Skyriaus darbo reglamentą bei teikia pasiūlymus dėl Skyriaus naujų pareigybių poreikio;
9.32. sudaro/tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, pildo/tvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
9.33. pasikeitus Skyrių gydytojų darbo grafikui ir/ar darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyrių darbuotojus;
9.34. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus/planus;
9.35. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
9.36. organizuoja Skyriaus darbuotojų aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;
9.37. organizuoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
9.38. organizuoja kvalifikacijos kėlimą (įvairiomis formomis) darbuotojams; dalyvauja ir užtikrina pavaldžių Skyriaus darbuotojų dalyvavimą konferencijose;
9.39. kontroliuoja, kad Skyriaus darbuotojai laiku atliktų kasmetinius savo sveikatos patikrinimus;
9.40. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiksmus kilus gaisrui, pagal nustatytas tvarkas užtikrina informacijos apie ekstremalias situacijas, skubios informacijos apie susirgusius ypač pavojinga liga (arba mirusį) asmenį, užterštumą cheminėmis medžiagomis, cheminę avariją, radiacinį įvykį ar avariją perdavimą atsakingiems Ligoninės darbuotojams;
9.41. vadovaujasi galiojančiomis Lietuvos medicinos norma “Abdominalinės chirurgijos gydytojas”, Lietuvos higienos norma “Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai”, Lietuvos higienos norma “Pagrindinės radiacinės saugos normos”;
9.42. vadovaujantis teisės aktais, dalyvauja paskirtų rezidentų mokymo procese;
9.43. dalyvauja autopsijose Skyriaus nustatyta tvarka;
9.44. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų, mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Ligoninės darbuotojais, pacientais ir lankytojais, esant reikalui, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai, sprendžia ją dalykiškai;
9.45. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, kvalifikuotai tiria, diagnozuoja ir gydo ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, naudodamas medikamentines ir fizinės medicinos bei medicininės reabilitacijos priemones ir (ar) jų derinius, o esant indikacijų, taiko kompleksinę medicininę reabilitaciją, rekomenduoja ir dalyvauja organizuojant ligų ir sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
9.46. Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Ligoninės vidaus dokumentų nustatyta tvarka teikia būtinąją medicinos pagalbą;
9.47. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųnčia pacientą konsultuoti ir (ar) gydyti atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojui specialistui;
9.48. privalo turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
9.49. nustatyta tvarka išrašo visų rūšių receptus, nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus, pildo kitus medicininius dokumentus;
9.50. nustatyta tvarka tikrinasi sveikatą;
9.51. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka deklaruoja privačius interesus, dėl kurių gali atsirasti interesų konfliktas;
9.52. nedelsdamas informuoja Klinikos vadovą ir / arba Personalo skyrių apie asmeninius duomenis, susijusius su darbo teisėmis ir pareigomis, jų pasikeitimą (pvz. kaip sveikatos būklė (pasikeitus darbingumo lygiui), išsilavinimas, šeiminė sudėtis, gyvenamoji vieta, telefono numeris susisiekti ir kita Ligoninei reikalinga informacija, kuri turėtų įtakos jo galėjimui tinkamai vykdyti savo pareigas pagal darbo sutartį. Jeigu darbuotojas nepraneša apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, laikoma, kad pranešimai tinkamai įteikiami ankstesniu Darbdaviui žinomu darbuotojo adresu (nurodytu darbo sutartyje) ar kitais rekvizitais. Ir visa registruota korespondencija, siųsta šiuo adresu, bus laikoma gauta;
9.53. jeigu būtina, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai ir Klinikos vadovo pavedimu vykdo ir kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, siekiant užtikrinti kokybišką Skyriaus ir/ar Ligoninės darbą ir/ar pasiekti Skyriaus/Ligoninės strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje).
10. Darbuotojas įsipareigoja pats kelti kvalifikaciją, būtiną jo darbo funkcijai atlikti, pagal galiojančius teisės aktus, dalyvaujant Klinikos organizuojamose profesinio tobulinimosi paskaitose, Ligoninės ir kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų organizuojamose konferencijose, seminaruose, tobulinimosi kursuose, laikantis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;
11. Darbuotojas, dirbantis skirtingose darbovietėse pats prisiima atsakomybę ir atsako už Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir/ar kitų darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų laikymąsi;
12. Darbuotojas supranta, kad: 1) savo darbe tvarkys asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiesiems asmenims ar institucijoms; 2) draudžiama perduoti neįgaliotiesiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis; 3) netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
13. Darbuotojas įsipareigoja: 1) saugoti asmens duomenų paslaptį; 2) tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais; 3) neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis su ja susipažinti nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Ligoninės viduje, tiek už jos ribų; 4) pranešti savo vadovui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui. Darbuotojas supranta ir žino, kad už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turės atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
14. Darbuotojas įsipareigoja vykdyti darbo sutartyje nustatytas pareigas bei dirbdamas darbo sutartimi numatytą darbą, laikytis Ligoninės vidaus teisės aktų, su kuriais jis yra supažindintas, pats yra susipažinęs ar pagal pareigas turėtų būti susipažinęs, įskaitant visus Ligoninės valdymo ir priežiūros institucijų sprendimus, nutarimus ir nurodymus, taip pat vidaus darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, higienos, priešgaisrinės saugos ir kitas taisykles, instrukcijų reikalavimus ir nuostatas, kitų Ligoninės direktoriaus patvirtintų procedūrų, tvarkų, reglamentų, taisyklių reikalavimus, taip pat vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
15. Darbuotojas yra informuotas, kad su raštais, Ligoninės direktoriaus įsakymais, bei kitais dokumentais, kurie yra viešai skelbiami elektroninėje erdvėje, darbuotojai yra supažindinami elektroninio pašto žinute, išskyrus atvejus, kai kitas supažindinimo būdas yra numatytas pačiame dokumente arba rezoliucijoje. Supažindinant su dokumentu elektroniniu paštu, laikoma, kad su atitinkamu dokumentu darbuotojas supažindintas pasirašytinai. Darbuotojas, pasirašydamas šį pareigybės aprašymą, sutinka su tokiu informavimo būdu.
16. Darbuotojas įsipareigoja dirbti pagal patvirtintą darbo grafiką, dirbti dorai ir sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo funkcijas, laikytis darbo pareigų ir darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai ir Klinikos vadovo ar administracijos nurodymus, tausoti Ligoninės turtą, naudoti aparatūrą, įrangą, tausoti ir saugoti kitą materialinį Ligoninės turtą, taip pat laikytis ir vykdyti įsipareigojimus, numatytus Vidaus tvarkos taisyklėse, Pareigybės aprašyme, kituose galiojančiose Ligoninės tvarkose, aktuose.
17. Jei darbuotojas atsisako susipažinti ir/ar vykdyti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius jo darbą, tai gali būti laikoma darbo pareigų pažeidimu.
18. Jeigu darbuotojas negali dirbti dėl laikino nedarbingumo ar kitų priežasčių, jis asmeniškai arba per kitus asmenis, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip pirmosios nebuvimo darbe dienos pradžioje, įsipareigoja pateikti Klinikos vadovui informaciją apie neatvykimą į darbą, neatvykimo priežastis ir numatomą nebuvimo darbe trukmę.
19. Ligoninės direktoriaus pavaduotojui medicinai ir Klinikos vadovui pareikalavus, darbuotojas privalo pateikti ataskaitą apie atliktus darbus ir įvykdytas darbo funkcijas ir/arba ataskaitą apie atliekamus darbus. Šios ataskaitos turi būti pateiktos Ligoninės direktoriaus pavaduotojui medicinai ir Klinikos vadovui per 3 darbo dienas nuo jų pareikalavimo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

20. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
20.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir informaciją;
20.2. susipažinti su Ligoninėje galiojančiais vidaus dokumentais (direktoriaus įsakymais patvirtintomis taisyklėmis, procedūromis, tvarkomis, reglamentais ir kt.) ir šių dokumentų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis. Supažindinimo būdą (žodžiu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai), įvertinęs informacijos svarbą, parenka tiesioginis vadovas;
20.3. verstis abdominalinės chirurgijos gydytojo praktika pagal Lietuvos Respublikos MN 86:2018 „Abdominalinės chirurgijos gydytojas“ bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
20.4. išrašyti receptus, išduoti nedarbingumo pažymėjimus, medicininius pažymėjimus (pažymas) teisės aktų nustatyta tvarka;
20.5. pagal savo kompetenciją konsultuoti pacientus, sveikatos priežiūros specialistus, kitus fizinius ir juridinius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka;
20.6. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;
20.7. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;
20.8. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
20.9. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
20.10. teikti pasiūlymus Klinikos vadovui / Ligoninės administracijai dėl darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir / ar organizavimo;
20.11. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
20.12. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

21. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
21.1. už netinkamą jam pavestų pareigų ar funkcijų vykdymą ar jų nevykdymą;
21.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir / ar Ligoninės vidaus dokumentų reikalavimų vykdymą arba jų nevykdymą;
21.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir / ar asmens duomenų atskleidimą;
21.4. už turtinę žalą, padarytą Ligoninei, dėl savo kaltės ar neatsargumo.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 234 4267
El. paštas: info@vmkl.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.