Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Administravimo skyriaus organizavimo ir metodų specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7-8,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64848
Skelbimo data: 2020-06-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Administravimo skyriaus organizavimo ir metodų specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7-8,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ORGANIZAVIMO IR METODŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – skyriaus) organizavimo ir metodų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešųjų pirkimų organizavimo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.6. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą, elektroninių viešųjų paslaugų kūrimo, diegimo ir teikimo principus;
4.7. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų sąrašą;
5.2. organizuoja ir vykdo VDI viešuosius pirkimus (mažos vertės, derybų keliu, supaprastintus atvirus, atvirus);
5.3. rengia, derina ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimo procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis;
5.4. rengia statistines ir kitokio pobūdžio ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos institucijoms;
5.5. teikia metodinę pagalbą VDI skyriams, konsultuoja juos viešųjų pirkimų klausimais;
5.6. teikia pasiūlymus VDI lokalinių teisės aktų tobulinimo klausimais viešųjų pirkimų srityje;
5.7. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo pirkimo sutartis, paraiškas, pasiūlymus, pirkimo dokumentus, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentus, kitus su pirkimu susijusius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda šiuos dokumentus tolesniam saugojimui;
5.8. organizuoja ir prižiūri administracinių patalpų ir inventoriaus remonto ir profilaktikos darbus;
5.9. organizuoja VDI administracijos šildymo, karšto ir šalto vandentiekio sistemų priežiūrą ir remontą, prietaisų ir įrangos remontą, kontroliuoja ir fiksuoja elektros, vandens, šiluminės energijos skaitiklių parodymus ir perduoda duomenis šių paslaugų tiekimo įmonėms;
5.10. organizuoja apšvietimo, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų esančių sistemų gedimų šalinimą;
5.11. organizuoja VDI patalpose su priešgaisrine sauga susijusius klausimus;
5.12. vykdo darbo vietų sanitarinę priežiūrą, įrengimų aptarnavimą, inventoriaus remontą;
5.13. esant būtinybei aptarnauja VDI administracijai priklausantį tarnybinį transportą (organizuoja autotransporto profilaktiką ir remontą);
5.14. vykdo VDI administracinių patalpų priežiūrą;
5.15. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti VDI turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;
5.16. rengia ūkinės veiklos įsakymų projektus ir raštus skyriaus kompetencijos ribose;
5.17. rengia tvarkos aprašų projektus materialinių vertybių, sutarčių ir viešųjų pirkimų klausimais;
5.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.
______________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 265 0193
El. paštas: info@vdi.lt
Adresas: Algirdo g. 19, 03607 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.