Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44010
Skelbimo data: 2020-03-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:
ADMINISTRAVIMO
SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga
užtikrinti rengiamų norminių ir vidaus administravimo teisės aktų Skyriaus kompetencijos ribose
teisinę priežiūrą, kontrolę, sklandų viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų principais grįstą
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – VDI) viešųjų pirkimų organizavimą.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas
bendrosiose teisės ir viešųjų pirkimų srityse.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės ir viešųjų pirkimų srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius bei darbuotojų saugą ir sveikatą, viešąjį
administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, VDI veiklą, Lietuvos Respublikos darbo,
civilinio, civilinio proceso kodeksų pagrindines nuostatas ir principus;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo
taisykles ir gebėti jas taikyti;
4.5. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus,
greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas,
naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant norminių ir vidaus administravimo
veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia teisines išvadas, pasiūlymus dėl VDI vidaus
veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
5.2. rengia VDI prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planų bei jų pakeitimų projektus, prižiūri
ir koordinuoja VDI viešųjų pirkimų planų vykdymą, kad VDI laiku įsigytų reikalingų prekių,
paslaugų ar darbų;
5.3. teikia informaciją ir konsultuoja VDI darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
5.4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu dalyvauja
viešųjų pirkimų komisijos darbe;
5.5. rengia arba dalyvauja rengiant prekių, paslaugų, darbų pirkimo, nuomos ir kitas viešųjų
pirkimų pagrindu sudaromas sutartis;
5.6. nagrinėja skundus, pretenzijas bei rengia raštus ir atsakymus Skyriaus kompetencijos
ribose;
5.7. atlieka VDI sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams vertinimą, pastabų ir
pasiūlymų jiems teikimą, derinimą;
5.8. vizuoja vidaus administravimo teisės aktus, pateiktas derinti viešųjų pirkimų ir kitas
civilines sutartis, teisės aktų projektus bei kitus dokumentus bendrosios teisės klausimais;
5.9. konsultuoja VDI darbuotojus sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo bei taikymo
klausimais jiems atliekant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas bendrojoje teisės srityje;
5.10. teikia išvadas ginčuose bendrosios teisės srities įstatymų taikymo klausimais;
5.11. rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams skyriaus kompetencijos klausimais;
pagal įgaliojimą atstovauja VDI išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei
visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose;
5.12. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu
atstovauja VDI valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
5.13. konsultuoja ir teikia metodinę paramą kitų skyrių darbuotojams bendrosios teisės
klausimais;
5.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti
VDI strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Danutė Ramanauskienė
Telefonas: 8 5 2717366
El. paštas: danute.ramanauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.