Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis)

Skelbimo nr.: 60396
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. P1-31ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2 (Pareiginės algos koeficientų ribos 6,5 – 8,0).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) personalo valdymą, vidaus administravimą, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą departamente.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – personalo valdymo, vidaus administravimo.

VI SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje personalo administravimo, dokumentų valdymo ar vidaus administravimo srityse;
5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą, viešąjį administravimą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
5.5. mokėti rengti organizacinius, informacinius bei kitus su funkcijomis susijusius dokumentus;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, reikalingus personalo administravimo funkcijoms atlikti įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas (toliau – Centras);
6.2. konsultuoja personalo klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai);
6.3. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja departamento skyrių vedėjus pareigybių aprašymų rengimo klausimais;
6.4. rengia informaciją personalo klausimais ir teikia ją Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms bei departamento vadovybei;
6.5. dalyvauja vykdant darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
6.6. formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda departamento archyvui archyvines bylas personalo klausimais;
6.7. organizuoja atostogų suteikimą departamento darbuotojams, teikia darbuotojams informaciją atostogų grafikų (eilių) projektams parengti, rengia departamento darbuotojų atostogų grafiko (eilės) projektą;
6.8. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
6.9. padeda departamento skyrių vedėjams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą departamente;
6.10. dalyvauja organizuojant kasmetinį darbuotojų vertinimą;
6.11. atsižvelgdamas į departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus departamento vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
6.12. padeda įgyvendinti darbuotojams socialines ir kitas garantijas;
6.13. registruoja departamento darbuotojų gautus prašymus personalo klausimais;
6.14. padeda departamento darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą departamente;
6.15. dalyvauja formuojant departamento darbuotojų mokymo prioritetus, sudaro departamento metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą ir rengia mokymų ataskaitas;
6.16. skyriaus veiklos klausimais rengia atsakymus į gautus valstybinių, kitų institucijų ir gyventojų paklausimus;
6.17. rengia savo kompetencijos klausimais informacinio pobūdžio raštus;
6.18. koordinuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą Centrui;
6.19. rengia analitinę ir informacinę medžiagą bei dokumentus departamento vidaus administravimo klausimais.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:
(parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: A.Vivulskio g.16,LT-03115 Vilnius
Telefonas: 8 706 68119
El. paštas: personalas@sppd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.