Agrochemijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42650
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pareigos: Agrochemijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 26T-43
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 26T-53
redakcija)

AGROCHEMIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Agrochemijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 42-3.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti valstybinę augalų apsaugos produktų (toliau – AAP), tręšiamųjų produktų ir apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos (toliau – apdorojimo įranga) techninių apžiūrų veiklos priežiūrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose – AAP, tręšiamųjų produktų ir apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos priežiūros srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį gyvybės mokslų studijų krypčių grupės biologijos, biochemijos arba ekologijos krypties, arba žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės žemės ūkio, agronomijos arba miškininkystės krypties, arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos arba aplinkotyros krypties, arba teisės mokslų krypčių grupės teisės studijų krypties išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4.3. Išmanyti, žemdirbystės ir AAP bei tręšiamųjų produktų naudojimo, žemės ūkio technikos (apdorojimo AAP įrangos) pagrindus, būti susipažinusiam su augalų apsaugos ir tręšiamųjų produktų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
4.4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
4.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.7. Žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Rengia teisės aktų projektus, aprašus, metodikas ir kitus dokumentus AAP, tręšiamųjų produktų ir apdorojimo AAP įrangos veiklų reglamentavimo srityse.
5.2. Metodiškai prižiūri, teikia metodinę pagalbą, nurodymus ir organizuoja mokymus Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistams, atliekantiems ūkio subjektų priežiūrą AAP, tręšiamųjų produktų priežiūros ir apdorojimo AAP įrangos srityse bei kitais susijusiais klausimais.
5.3. Rengia raštų, atsakymų į paklausimus, skundus ir kitų dokumentų projektus bei pranešimus, straipsnius, informacinę medžiagą AAP, tręšiamųjų produktų ir apdorojimo AAP įrangos srityje.
5.4. Tikrina, analizuoja ir kontroliuoja regioninių skyrių specialistų atliekančių ūkio subjektų priežiūrą AAP, tręšiamųjų produktų priežiūrą ir ūkio subjektų (įmonių) atliekančių apdorojimo AAP įrangos technines apžiūras veiklą (pildomus patikrinimų aktus, klausimynus, suvestines, aktus, administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus, administracinius nurodymus, tvarkomas bylas ir kitus dokumentus), rengia ataskaitas.
5.5. Vykdo veiklą susijusią su ūkio subjektų vykdančių AAP, tręšiamųjų produktų, apdorojimo įrangos metinių patikrinimų planų, ataskaitų rengimu, jų priežiūros veiklos tobulinimu.
5.6. Pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų patikrinimus ir taiko jiems administracinio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka.
5.7. Pagal kompetenciją renka AAP, tręšiamųjų produktų ir apdorojimo AAP įrangos veiklą vykdančių ūkio subjektų priežiūros veiklos duomenis, juos analizuoja, rengia ataskaitas, informaciją, pranešimus ir kt.
5.8. Atlieka skyriaus veiklos kompetencijai priskirtų AAP ir tręšiamų produktų srities leidimų, patvirtinimų ir kitų dokumentų išdavimo procedūras.
5.9. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą Augalininkystės tarnyboje.
5.10. Pagal kompetenciją dirba su Augalininkystės tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
5.11. Pagal kompetenciją dalyvauja projektuose, kituose renginiuose, susijusiose su tiesioginių funkcijų vykdymu.
5.12. Vykdydamas tiesiogines funkcijas vairuoja tarnybinį automobilį.
5.13. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Augalininkystės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, tarnybinius pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus veikla.
5.14. Pagal kompetenciją pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau

__________________
(Parašas)

__________________
(Vardas ir pavardė)

__________________
(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt