Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Akreditacijos skyriaus vyresnysis specialistas

Skelbimo nr.: 8786
Skelbimo data: 2019-11-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis akreditacijos biuras
Pareigos: Akreditacijos skyriaus vyresnysis specialistas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-14

AKREDITACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (pareiginės algos koeficientas - 6,1)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Akreditacijos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Akreditacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti tinkamą atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – organizuoja ir koordinuoja atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą, rengia akreditavimo procesą reglamentuojančių norminių dokumentų projektus.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisės aktus, reglamentuojančius Biuro veiklą, teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles;
4.3. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda Biuro vadovaujantiesiems ekspertams organizuoti ir koordinuoti atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą;
5.2. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo procesą, projektus;
5.3. sudaro samdomų išorės ekspertų metinį monitoringo planą, vykdo jų asmens bylų peržiūrą ir atnaujinimą;
5.4. dalyvauja planuojant, organizuojant bei atliekant techninių ekspertų kvalifikacijos kėlimą;
5.5. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant akreditacijos komitetų, akreditacijos tarybos, atitikties įvertinimo apeliacinės komisijos veiklą;
5.6. rengia sutarčių su užsakovais bei samdomais ekspertais projektus, užtikrina, kad sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų;
5.7. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro vadybos sistemos dokumentais;
5.8. vykdo viešuosius samdomų išorės ekspertų paslaugų pirkimus;
5.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Akreditacijos skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt, tel. nr. (8 5) 219 68 26, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: +370 706 65 173
El. paštas: jurgita.raiceviciene@nab.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-11-14
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.