Alytaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 3,96 iki 4,29 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Skelbimo nr.: 60559
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Alytaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 3,96 iki 4,29 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. VKE-367

ALYTAUS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Alytaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialistas (toliau – Visuomenės sveikatos specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Visuomenės sveikatos specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina Alytaus departamentui (toliau – Departamentas) pateiktus dokumentus leidimui-higienos pasui gauti, kartu su valstybės tarnautoju dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinime, ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymų rengime, rengia leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
7.2. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
7.3. rengia leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus projektus bei kitų dokumentų projektus pagal veiklos sritį;
7.4. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
7.5. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
7.6. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.7. rengia dokumentus dėl leidimo-higienos paso panaikinimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir dublikatų išdavimo;
7.8. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
7.9. rengia raštus asmenims dėl pateiktų geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų;
7.10. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį, rengia raštus dėl šachtinių šulinių vandens kokybės;
7.11. vertina radiotechninių objektų (radijo, televizijos, judriojo korinio ryšio bazinių stočių ir kt.) radiotechninės dalies projektų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
7.12. vertina radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
7.13. analizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatus, teikia siūlymus dėl elektromagnetinės taršos mažinimo;
7.14. suveda duomenis apie radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo sprendimus, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo sprendimus, sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų protokolus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vidinį tinklą;
7.15. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
7.16. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
7.17. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.18. dalyvauja rengiant Departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.19. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.20. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.23. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.24. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.25. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.