Ambulatorinės slaugos komandos vadovas. Mėnesinis darbo užmokesčio dydis - 1550 Eur (neatskaičius mokesčių).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68334
Skelbimo data: 2021-01-12
Konkursą inicijuojanti įstaig: Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Ambulatorinės slaugos komandos vadovas. Mėnesinis darbo užmokesčio dydis - 1550 Eur (neatskaičius mokesčių).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

VšĮ Marijampolės PSPC

Laikinai direktoriaus pareigines funkcijas

atliekančio direktoriaus pavaduotojo

2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-2

VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC PADALINIO AMBULATORINĖS SLAUGOS KOMANDOS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ambulatorinės slaugos komandos (toliau – Padalinys) vadovo pareigybės aprašymas nustato funkcijas, teises ir atsakomybę.
  2. Padalinio vadovą į darbą priima ir atleidžia įstaigos direktorius.
  3. Padalinio vadovas pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui.
  4. Padalinio vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais, įstaigos įstatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, medicinos ir higienos normomis, bendrosios praktikos slaugytojo medicinos norma MN 28:2019, šiuo pareigybės aprašymu.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.Padalinio vadovas turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

5.1. Padalinio vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir ne mažesnį 3 metų darbo stažą pagal specialybę, bei įrodymus (darbo sutarčių, pareigybės aprašymų), organizacinius gebėjimus;

5.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais slaugytojo darbą, išmanyti teisinių santykių įstaigoje visumą, medicinos etiką ir deontologiją, nacionalinės sveikatos koncepcijos ir sveikatos sistemos nuostatas, žinoti įstaigos vidaus administravimą, administracines procedūras ir prievoles;

5.3. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą Padalinio darbą;

5.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

5.6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Power Point;

5.8. mokėti taikyti verslo analitikos (BI angl. „business intelligence“) metodus;

5.9. gebėti dirbti su sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis, suprasti ESPBI veikimo principus bei mokėti dirbti ESPBI aplinkoje;

5.10. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Padalinio vadovo pareigos:

6.1. planuoti, organizuoti, ir kontroliuoti Padalinio darbą, apibūdinti ir nustatyti Padalinio tikslus, bei teikti informaciją apie tai įstaigos direktoriui;

6.2. užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią Padalinio veiklą;

6.3. užtikrina Padalinyje teikiamų paslaugų kokybę, visapusišką ir kokybišką ambulatorinę slaugą, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai poreikiai;

6.4. ruošti padalinio vidaus kokybės sistemos dokumentus;

6.5. informuoti direktorių apie pastebėtas problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus;

6.6. užtikrinti įstatymų, įsakymų ir kitų norminių teisės aktų vykdymą savo kompetencijos ribose;

6.7. analizuoti pacientų pasiūlymus ir skundus dėl teikiamų slaugos paslaugų ir kokybės, bei teikti direktoriui pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir kokybės gerinimo;

6.8. kontroliuoti pacientų asmens duomenų pildymą „ESIS“ informacinėje sistemoje, atlikti suvestų pacientų asmens duomenų analizę, esant užpildytų asmens duomenų neatitikimui, informuoti duomenis suvedusį darbuotoją;

6.9. skelbti laisvus laikus IPR sistemoje, sudaryti lasivų vizitų sąrašus, gebėti principus perteikti Padalinio darbuotojams;

6.10. planuoti ir analizuoti Padalinio personalo poreikį ir jų darbo krūvį, dalyvauti Padalinio personalo atrankoje;

6.11. analizuoti pavaldaus personalo darbo rodiklius ir teikia direktoriui rekomendacijas dėl darbo organizavimo, gerinimo ir optimizavimo;

6.12. sudaryti Padalinio darbuotojų darbo grafikus ir patiekti juos tvirtinimui įstaigos direktoriui, pildyti Padalinio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaryti darbuotojų atostogų grafikus;

6.13. jeigu reikia, paruošti Padalinio veiklai reikalingų naujų pareigybių aprašymus;

6.14. organizuoti padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

6.15. kontroliuoti racionalų darbo priemonių naudojimą, organizuoti Padalinio darbuotojų aprūpinimą vaistais ir kitomis medicininėmis darbo priemonėmis ir nustatytos formos apskaitos ir atskaitomybės dokumentacija, kontroliuoti jų atsargas ir poreikius;

6.16. užtikrinti darbo saugos ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi, laikytis darbo drausmės, darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

6.17. informuoti įstaigos administraciją apie savo kompetencijai priskirtų veiklų vykdymą;

6.18. organizuoti pavaldaus personalo susirinkimus, rengti pasitarimus;

6.19. kontroliuoti pavaldaus personalo medicinos etikos, konfidencialumo, duomenų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;

6.20. pagal kompetenciją vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas Padalinio kuravimas, pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Padaliniui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

6.21. nesant Padalinio vadovo jo pareigas vykdo įstaigos direktoriaus įgaliotas asmuo;

6.22. išeinant atostogų ar iš darbo, informuoti apie einamuosius darbus, perduoti dokumentus/darbo priemones įstaigos direktoriaus paskirtam darbuotojui;

6.23. Padalinio vadovas gali įpareigoti kitą Padalinio darbuotoją organizuoti detalų ambulatorinės slaugos namuose paslaugų planavimą (pildant Pacientų slaugos ir priežiūros planą), kaip yra nurodoma Apraše.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

7. Padalinio vadovo teisės:

7.1. gauti iš įstaigos administracijos darbui būtiną informaciją;

7.2. gauti darbui būtinas priemones;

7.3. teikti pasiūlymus Padalinio darbo organizavimo ir kokybės gerinimo klausimais;

7.4. teikti pasiūlymus dėl Padalinio darbuotojų skatinimo Įstaigos administracijai;

7.5. susipažinti su įstaigos direktoriaus įsakymais ir kitais oficialiais dokumentais, gauti jų kopijas;

7.6. dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose, komisijų ir/ar darbo grupių darbe;

7.7. kelti ir tobulinti savo kvalifikaciją, tęsti slaugos studijas;

7.8. spręsti kitus nenumatytus įstaigos slaugos klausimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO MOTYVAVIMO SISTEMA

8. Padalinio vadovo darbo užmokestis yra nustatomas vadovaujantis tuo metu Įstaigoje galiojančius darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo nuostatus taikant atitinkamus koeficientus pagal darbuotojų pareigybes.

9. Taip pat mokant pagrindinio darbo užmokesčio kintamąją dalį už darbo sudėtingumą bei asmens sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prioritetų įgyvendinimą.

10. Bei taikant skatinamuosius priedus už gerus padalinio rezultatus, kurie turi tiesioginę įtaką geriems Įstaigos veiklos rezultatams.

VI. ATSAKOMYBĖ

11. Padalinio vadovas už padarytas klaidas, aplaidumą, bioetikos reikalavimų pažeidimą, netinkamą priskirtų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Susipažinau ir vykdysiu:_____________________________________________________

Vardas, pavardė, parašas, data

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. P. Kriaučiūno g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.