Analitikas (3-oji buhalterinės apskaitos grupė, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų valdymo sritis)(Pareiginės algos koeficientas nuo 7,6)

Skelbimo nr.: 59963
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Analitikas (3-oji buhalterinės apskaitos grupė, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų valdymo sritis)(Pareiginės algos koeficientas nuo 7,6)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. V-3

(Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V- 3 redakcija)

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO

BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO ANALITIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – Centras) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau – Departamentas) analitiko (toliau – Darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus įsakymu paskirtam Departamento pogrupio vadovui.
  4. Pareigybės paskirtis – analizuoti buhalterinės apskaitos duomenis, užtikrinti jų teisingumą ir parengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų projektus.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.5. išmanyti buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

5.7. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja apskaitos duomenų atitikimą Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimams;

6.2. inicijuoja apskaitos duomenų koregavimą ir klaidų taisymą;

6.3. kontroliuoja nustatytų registrų duomenų teisingumą;

6.4. rengia priskirtų įstaigų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

6.5. Departamento pogrupio vadovo pavedimu rengia kitas teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;

6.6. tikrina ir vertina pateiktų apskaitos dokumentų informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui įtraukti į apskaitą, dokumentų teisėtumą;

6.7. įstaigos vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Departamento darbuotoją;

6.8. teikia pasiūlymus Departamento pogrupio vadovui dėl priskirtų įstaigų apskaitos registrų formos, turinio ir skaičiaus nustatymo, apskaitos politikos, sąskaitų planų ir kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektų;

6.9. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į centro archyvą;

6.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Departamento grupės ar pogrupio vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus.

Susipažinau:

___________________ ______________________________________

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

____________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12
Telefonas: +370 67594086
El. paštas: monika.mikalauskaite@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.