Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43838
Skelbimo data: 2020-02-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 16.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. AV-46
redakcija)


APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1-6T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus pavaduotojo (toliau – direktoriaus pavaduotojas) pareigybė reikalinga organizuoti nustatytų funkcijų įgyvendinimą aplinkos apsaugos, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, atliekų licencijavimo, licencijuojamų organizacijų veiklos kontrolės, racionalaus gyvosios gamtos išteklių naudojimo užtikrinimo bei cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityse, teikti pasiūlymus formuojant valstybės politiką šiose srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos administravimas ir specialiosiose veiklos srityse – aplinkos apsauga, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas, atliekų licencijavimas, licencijuojamų organizacijų veiklos kontrolė, racionalaus gyvosios gamtos išteklių naudojimo užtikrinimas, cheminių medžiagų ir preparatų valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, aplinkos apsaugą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, atliekų licencijavimą, licencijuojamų organizacijų veiklos kontrolę, gyvosios gamtos išteklių naudojimą, cheminių medžiagų ir preparatų valdymą, Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais aplinkos apsaugos srityje ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Agentūros darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją kuruoja Agentūros direktoriaus paskirtas veiklos sritis ir administracijos padalinius, organizuoja jų veiklą;
5.2. organizuoja ir koordinuoja nustatytų funkcijų įgyvendinimą aplinkos apsaugos, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, atliekų licencijavimo, licencijuojamų organizacijų veiklos kontrolės, racionalaus gyvosios gamtos išteklių naudojimo užtikrinimo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityse;
5.3. nustatyta tvarka koordinuoja ir vadovauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos vykdymui;
5.4. pagal kompetenciją pasirašo ir vizuoja priskirtų Agentūros administracijos padalinių rengiamus dokumentus ir jų projektus;
5.5. pagal kompetenciją prisideda prie iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų analizės ir vertinimo, apibendrinimų parengimo, pristatymų ir kitų su Europos integracija susijusių darbų;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas bei pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ir komisijoms teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.7. pagal kompetenciją atstovauja Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais Aplinkos ministerijoje, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.8. vykdo kitus su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.
___________________Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aida Akudovičiūtė
Telefonas: 8 5 2196818
El. paštas: aida.akudoviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.