Aplinkos būklės analitikos centro Bendrųjų analitinių kompetencijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82601
Skelbimo data: 2022-09-16
Skelbimas galioja iki: 2022-09-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos būklės analitikos centro Bendrųjų analitinių kompetencijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - visa Lietuva. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Atlyginimas, neatskaičius mokesčių, nuo 1500 eurų iki 1800 eurų.
Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainė https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. AV-127
(2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. AV-222
redakcija)


APLINKOS BŪKLĖS ANALITIKOS CENTRO
BENDRŲJŲ ANALITINIŲ KOMPETENCIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AC 3-4D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Aplinkos būklės analitikos centro Bendrųjų analitinių kompetencijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupės.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos, ar statistikos, ar informatikos, ar finansų, ar fizikos, ar gamtinės geografijos studijų krypties;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančų dujų (toliau –ŠESD) ir oro taršos srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
3.3. mokėti dirbti MS Excel kompiuterine programa;
3.4 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka ir analizuoja ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus ūkinės veiklos pokyčių, politikos ir priemonių ir teisės aktų poveikio ŠESD ir oro teršalų kiekiui vertinti (ex ante) ir šių pokyčių faktiniam stebėjimui (ex post) atlikti, iš oficialių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijų, privačių duomenų šaltinių arba mokslinės literatūros;
4.2. renka duomenis, reikalingus išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekio apskaitai ir prognozėms parengti;
4.3. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomas duomenų bazes (duomenų biblioteka), analizuoja juos ir nustato, dokumentuoja bei viešina priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4.4. rengia ir dokumentuoja ex ante ir ex post vertinimo metodikas, skirtas modeliuoti ir vertinti politikos ir priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo (teisės aktų), švietimo/viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (ŠESD, oro teršalų kiekiui ir kt.);
4.5. rengia ir dokumentuoja skaičiuokles pagal politikos ir priemonių poveikio modeliavimo metodikas;
4.6. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo ir vertinimo metodikas ir jose naudojamus duomenis bei prielaidas;
4.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją renka, sistemina ir teikia duomenis ir informaciją, reikalingą parengti nacionalinę energetikos ir klimato srities pažangos, išmetamų ŠESD kiekio prognozių ataskaitas;
4.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.
_______________________Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 682 92653
El. paštas: aaa@gamta.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.