Aplinkos būklės analitikos centro Bendrųjų analitinių kompetencijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88918
Skelbimo data: 2023-06-15
Skelbimas galioja iki: 2023-06-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos būklės analitikos centro Bendrųjų analitinių kompetencijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Suderinus su padalinio vadovu galimas nuotolinis darbas.
Atlyginimas, neatskaičius mokesčių, nuo 1600 eurų iki 1800 eurų.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti iš Aplinkos apsaugos agentūros Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Violetos Trainavičienės, el. paštas violeta.trainaviciene@gamta.lt, tel. numeris +37066468238.
Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainė https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2023 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. AV-108

APLINKOS BŪKLĖS ANALITIKOS CENTRO
BENDRŲJŲ ANALITINIŲ KOMPETENCIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AC 3-6D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Aplinkos būklės analitikos centro Bendrųjų analitinių kompetencijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD), oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais;
3.3. mokėti dirbti MS Excel kompiuterine programa;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka ir analizuoja ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, būtinus aplinkos būklės rodiklių ir jų pokyčių vertinimui, iš viešų bei privačių duomenų šaltinių;
4.2. organizuoja ir vykdo ūkinės veiklos pokyčių, teisėkūros ir investicinių priemonių (ex ante) kiekybinio poveikio aplinkai vertinimą bei faktinę pokyčio stebėseną (ex post);
4.3. rengia ir dokumentuoja ex ante ir ex post vertinimo metodikas, skirtas modeliuoti ir vertinti politikos ir priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo (teisės aktų), švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai;
4.4. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Aplinkos apsaugos agentūros vidiniame tinkle saugomas duomenų bazes (duomenų biblioteka), organizuoja aplinkos būklę indikuojančių duomenų migraciją į valstybės duomenų valdysenos informacines sistemas bei organizuoja duomenų atvėrimą;
4.5. kuria interaktyvias ir grafines aplinkos būklės duomenų vizualizacijas bei ataskaitas;
4.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.
_______________________

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 682 92653
El. paštas: aaa@gamta.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.