Aplinkos būklės analitikos centro Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56926
Skelbimo data: 2023-08-04
Skelbimas galioja iki: 2023-08-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Aplinkos būklės analitikos centro Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Įstaigos interneto svetainės adresas https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS BŪKLĖS ANALITIKOS CENTRO
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. prognozuojamo ir išmetamo į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio vertinimas ir apskaita.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Atlieka pramonės ir pramonės produktų naudojimo sektoriuje susidarančio ŠESD kiekio vertinimą.
14. Atlieka ŠESD kiekio prognozavimą pramonės ir pramonės produktų naudojimo sektoriuje.
15. Archyvuoja nacionalinei ŠESD apskaitos ataskaitai parengti reikalingus dokumentus, duomenis, skaičiavimų bylas, kasmetinių peržiūrų medžiagą, susijusią su pramonės ir pramonės produktų naudojimo sektoriumi.
16. Nagrinėja ir priima ūkio subjektų pateikiamas ataskaitas apie fluorintas ŠESD, atlieka duomenų analizę, kaupia duomenis, įvertina jų patikimumą ir apibendrina ūkio subjektų veiklos duomenis.
17. Rengia pramonės ir pramonės produktų naudojimo sektoriaus ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių ataskaitas anglų kalba.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
18.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
18.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
18.5. studijų kryptis – chemija (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
18.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 3 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. organizuotumas - 3 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: +37052196830; +37067286453
El. paštas: grazina.cekolyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.