Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44111
Skelbimo data: 2020-03-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AD1-60

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO
PANEVĖŽIO APLINKOS KOKYBĖS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
I. PAREIGYBINĖ CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Panevėžyje) pareigybė yra reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse ir atlikti Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje vykdomos veiklos planavimą, analizę bei rengti ataskaitas.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymas, organizavimas, koordinavimas ir priežiūra.

IVSKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą chemijos, biochemijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, ekonomikos, vadybos arba verslo administravimo krypties;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
5.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;
5.3. nustato metodinės pagalbos ūkio subjektams poreikį, konsultuoja ir teikia informaciją ūkio subjektams;
5.4. kontroliuoja, ar ūkio subjektai, turintys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus, laikosi šiuose leidimuose nurodytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
5.5. kontroliuoja, ar atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
5.6. teikia pasiūlymus bei pastabas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimus išduodančiai institucijai dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo;
5.7. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo;
5.8. atlieka Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos naudingumo ir rezultatyvumo vertinimą bei turimų išteklių naudingo valdymo analizę;
5.9. planuoja kontrolę Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje, rengia ir derina su valdybos viršininku Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje patikrinimų planus, metinius veiklos planus, prioritetinių priemonių ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas, pokyčių analizę;
5.10. analizuoja ir apibendrina aplinkos apsaugos būklę bei metinę valstybinės kontrolės veiklą Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje;
5.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tinkamai atlieka tarnybines funkcijas, taip pat vykdo skundų nagrinėjimo Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų kokybės kontrolę;
5.12. teikia Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų darbuotojams metodinę pagalbą, dalyvauja objektų patikrinimuose;
5.13. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
5.14. atlieka Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, veiklos patikrinimus, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos kokybės bei naudingumo gerinimo;
5.15. organizuoja ir koordinuoja Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų veiklos teritorijoje akcijų vykdymą, analizuoja ir apibendrina jų rezultatus;
5.16. nagrinėja Aplinkos ministerijos bei kitų institucijų rengiamus normatyvinių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.17. nustato administracinius teisės pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skiria aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones;
5.18. vertina valstybinės laboratorinės kontrolės duomenis ir teikia išvadas Departamento Panevėžio ir Utenos valdybų struktūriniams padaliniams;
5.19. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo ar kito darbuotojo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai Skyriaus vedėjo pareigybė laisva
5.20. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo teisėtus nurodymus ir Departamento vadovybės pavedimus.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.SUSIPAŽINAU:

__________________
(Parašas)

__________________
(Vardas ir pavardė)

__________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.