Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyresnysis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 11102
Skelbimo data: 2022-08-08
Skelbimas galioja iki: 2022-08-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyresnysis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,357.50
Darbo vieta (miestas): Utena
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS APLINKOS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas;
4.2. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Valstybinio aplinkos monitoringo vykdymas. Aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimų atlikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO 17025 diegimas ir palaikymas;
6.2. Ūkio subjektų, atliekančių aplinkos taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus, veiklos priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
10. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
11. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
12. Rengia veiklos planavimo dokumentus.
13. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
14. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Atlieka tyrimus ir ima mėginius valstybinio aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės tikslais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių ar situacijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais..
18. Užtikrina atliekamų tyrimų kokybę..
19. Tikrina laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklą..
20. Atlieka tyrimų metodų verifikavimą ir validavimą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. komunikacija - 2 lygis;
22.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
22.4. organizuotumas - 2 lygis;
22.5. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 2 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. veiklos planavimas - 2 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus Skyriaus vedėjas
Vardas, Pavardė: Darius Norkūnas
Telefonas: +37064056972
El. paštas: darius.norkunas@gamta.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-08-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.