Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9067
Skelbimo data: 2020-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV-143
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. AV-55
redakcija)


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
TYRIMŲ IR MATAVIMŲ KOKYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TMK-3T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Aplinkos tyrimų departamento (toliau – Departamentas) Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos tyrimų srityje, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų diegimą, vadybos sistemos veikimą. ir vykdomų aplinkos tyrimų atitiktį keliamiems reikalavimams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiosiose veiklos srityse – ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą chemijos studijų krypties, arba aplinkotyros studijų krypties, arba biologijos studijų krypties;
4.2. turėti vienerių metų darbo patirtį vadybos sistemos pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, metrologiją, aplinkos monitoringą, laboratorijų kompetencijai keliamus reikalavimus, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
4.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, įgyvendinimą Departamente, rengia vadybos sistemos dokumentus;
5.2. planuoja, organizuoja ir atlieka kokybės sistemos vidaus auditus Departamente;
5.3. teikia pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos reikalavimus, kad būtų užtikrintas kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 funkcionavimas;
5.4. koordinuoja Departamento vidinius mokymus kokybės vadybos srityje;
5.5. koordinuoja pirkimus susijusius su Departamento laboratorijos akreditavimo palaikymu;
5.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis, ataskaitas ir informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, kitiems Agentūros padaliniams;
5.7 pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.8. pagal kompetenciją talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Danutė Ramanauskienė
Telefonas: 8 5 2717366
El. paštas: danute.ramanauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-03-17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.