Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9171
Skelbimo data: 2020-05-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV-143
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. AV-99
redakcija)

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
VAKARŲ LIETUVOS APLINKOS TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATS 3-2T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Aplinkos tyrimų departamento (toliau – Departamentas) Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus valstybinio aplinkos monitoringo srityje, vykdyti laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūrą, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiosiose veiklos srityse – valstybinis aplinkos (oras, vanduo, dirvožemis) monitoringas, ūkio subjektų, atliekančių aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus, veiklos priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą chemijos studijų krypties, ar chemijos inžinerijos studijų krypties, ar polimerų ir tekstilės technologijų studijų krypties, ar aplinkos inžinerijos studijų krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo ūkinės veiklos subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
5.2. pagal kompetenciją operatyviai ima, registruoja ir paskirsto mėginius, matuoja ir tiria aplinkos elementų (vandens, dirvožemio) užterštumą Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.3. atlieka cheminius tyrimus pagal valstybinio aplinkos monitoringo planus;
5.4. užtikrina mėginių ėmimo, atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
5.5. nustatyta tvarka teikia paimtų mėginių ir atliktų matavimų bei tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
5.6. tikrina laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, matavimų ir tyrimų duomenų patikimumą, normatyvinių dokumentų reikalavimų laikymąsi, įdiegtą kokybės sistemą;
5.7 pagal kompetenciją, esant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos prašymui, dalyvauja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ar jos pareigūnų organizuojamuose ir vykdomuose ūkio subjektų veiklos patikrinimuose;
5.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
___________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Klaipėdoje
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-06-01
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.