Trečiadienis, birželio 19 d.

Aplinkosaugos skyrius Miškininkystės specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96912
Skelbimo data: 2024-06-10
Skelbimas galioja iki: 2024-06-25 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Aplinkosaugos skyrius Miškininkystės specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1785,40
Darbo vieta (miestas): Kėdainiai
Informacija apie įstaigą: Darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, laimėjus konkursą, bus nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

Konkursą organizuojančios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kontaktai išsamesnei informacijai:
Atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji personalo atrankos specialistė Eglė Lapinskaitė
Telefonas: +37034744210
El. paštas: egle.lapinskaite@kedainiai.lt
Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
https://www.kedainiai.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2024 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. AD-1-477

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS MIŠKININKYSTĖS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Aplinkosaugos skyriaus miškininkystės specialistas (toliau – darbuotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį priskirtinas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, inžinerijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties arba žemės ūkio mokslų studijų srities miškininkystės krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais želdynų, želdinių bei miškų priežiūrą ir tvarkymą;
3.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, išmanyti kalbos kultūrą ir dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. dalyvauja želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbe, kad užtikrintų kokybišką želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros, tvarkymo, želdynų kūrimo vykdymą savivaldybės administruojamoje teritorijoje;
4.2. rengia ir įgyvendina želdynų, želdinių, savivaldybei priskirtų miškų tvarkymo ir priežiūros programas, kaupia duomenis, reikalingus želdynų ir želdinių, savivaldybei priskirtų miškų tvarkymo ir priežiūros lėšų poreikiui nustatyti;
4.3. organizuoja želdynų teritorijų planavimą ir projektavimą, inicijuoja viešuosius pirkimus bendrojo naudojimo teritorijų apželdinimo techniniams projektams rengti, rengia technines užduotis, prižiūri projektavimo darbų eigą, kontroliuoja pasirašytų paslaugų teikimo sutarčių vykdymą;
4.4. organizuoja želdynų, savivaldybei priskirtų miškų teritorijų tvarkymą, vykdo jų priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.5. organizuoja ir koordinuoja želdinimo darbus bendrojo naudojimo teritorijose, savivaldybei priskirtuose miškuose: rengia želdinių sodinimo projektus, kontroliuoja želdinimo darbų kokybę, želdynų būklę, esant reikalui, organizuoja želdinių atnaujinimą;
4.6. siekiant užtikrinti savivaldybei priskirtų miškų racionalų valdymą, tinkamą ūkinių ir kitų priemonių įgyvendinimą:
4.6.1. organizuoja Savivaldybei priskirtų miškų plotų priežiūrą;
4.6.2. organizuoja ir kontroliuoja miškų vidinės miškotvarkos projektų įgyvendinimą;
4.6.3. organizuoja miškų apsaugą nuo savavališkų kirtimų, gaisrų, teršimo ir kitų neteisėto naudojimo veiksmų.
4.7. rengia raštų projektus, kad atsakytų į gyventojų ar organizacijų paklausimus želdynų, želdinių ar savivaldybei priskirtų miškų klausimais;
4.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.9. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas.
5. Esant poreikiui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.
7. Aplinkosaugos skyriaus miškininkystės specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 347 69550
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.