Apskaitos ir finansų skyriaus buhalteris

Skelbimo nr.: 58614
Skelbimo data: 2019-05-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Apskaitos ir finansų skyriaus buhalteris
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Turto valdymo ir ūkio departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 8V –75


APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS
BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Buhalterio pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus buhalterio pareigybė reikalinga vykdyti įstaigų prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurių buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka centralizuotai tvarko Departamentas (toliau – Įstaigos), darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitų išmokų išlaidų planavimą, apskaitą, atskaitomybę ir panaudojimo analizę.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų valdymo ir/arba apskaitos srityje;
4.3. gerai žinoti bei sugebėti taikyti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę bei mokėti juos taikyti praktikoje;
4.4. žinoti bei mokėti buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.8. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, atsakingu, gebėti bendrauti.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Įstaigų darbo užmokesčio duomenis planuojamam darbo užmokesčio fondui, juos analizuoja ir teikia siūlymus dėl darbo užmokesčio fondo planavimo Skyriaus vedėjui;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka buhalterinės apskaitos programa apskaičiuoja Įstaigų darbo užmokestį bei kitas išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius;
5.3. užtikrina Įstaigų darbo užmokesčio išmokėjimą;
5.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka parengia mokėjimų į valstybės biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo įmokų duomenis;
5.5. pagal kompetenciją rengia periodines ir metines ataskaitas, formas, mokesčių deklaracijas, teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamentui, užtikrina jų teisingumą;
5.6. rengia Įstaigų darbo užmokesčio bei kitų išmokų dokumentus;
5.7. analizuoja ir apibendrina Įstaigų ketvirtinius ir metinį darbo užmokesčio panaudojimą;
5.8. rengia darbo užmokesčio sąmatų vykdymo ataskaitas;
5.9. dalyvauja atliekant kasmetinę Įstaigų patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ar naudojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją;
5.10. vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolės procedūras;
5.11. pagal kompetenciją rengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
5.12. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atsiskaito ir atsako Skyriaus vedėjui už savalaikį tarnybinių pavedimų vykdymą, teisingų duomenų ir informacijos pateikimą laiku;
5.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_______________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Telefonas: (8-5)2717262
El. paštas: tvud@vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.