Šeštadienis, birželio 25 d.

Apskaitos ir metodologijos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 77727
Skelbimo data: 2022-03-09
Skelbimas galioja iki: 2022-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Apskaitos ir metodologijos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Neterminuota darbo sutartis, Pareigybei nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,16 - 9,0 Kontaktai išsamesnei informacijai gauti Svajonė Alunderienė vyresnioji patarėja Telefono numeris:

(8 5) 249 9330 E. pašto adresas:

Svajone.Alunderiene@avnt.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021-02-24 įsakymu Nr. P1- 50

(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021-11-24

įsakymo Nr. P1- 119 redakcija)

APSKAITOS IR METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Apskaitos ir metodologijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės pavaldumas –šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos, finansų sričių darbo patirtį;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, verslo apskaitos standartais, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas ir paaiškinimus, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas bei teikia konsultacijas konkrečiais verslo apskaitos standartų klausimais;

5.2. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, vertina užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias buhalterinės apskaitos srityje;

5.3. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl patvirtintų verslo apskaitos standartų pakeitimų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo;

5.4. ruošia medžiagą Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiams;

5.5. dalyvauja Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiuose, kuriuose svarstomi verslo apskaitos standartų ir metodinių rekomendacijų projektai;

5.6. supažindina AVNT darbuotojus ir valstybės tarnautojus (toliau – darbuotojai), verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektų autorius su komiteto priimtais nutarimais;

5.7. teikia AVNT skyriams metodinę pagalbą apskaitos klausimais;

5.8. konsultuoja paklausėjus telefonu, raštu ir kitomis ryšio priemonėmis kaip verslo apskaitos standartai turėtų būti taikomi praktikoje;

5.9. kasmet skelbia ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl verslo apskaitos standartų taikymo sąrašą;

5.10. ruošia medžiagą AVNT organizuojamiems kursams ir seminarams, skaito paskaitas ir pranešimus AVNT organizuojamuose mokymuose bei renginiuose;

5.11. rengia AVNT interneto svetainėje skelbtiną informaciją, susijusią su:

5.11.1. verslo apskaitos standartais ir jų metodinėmis rekomendacijomis;

5.11.2. tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais apskaitos standartais;

5.11.3. tarptautiniais vertinimo standartais;

5.11.4. tarptautiniais audito standartais, tarptautiniu buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniu kokybės kontrolės standartu;

5.11.5. kitais su Skyriaus funkcijomis susijusiais leidybai ar oficialiam paskelbimui rengiamais AVNT dokumentais.

5.12. bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasi ir spręsdama iškilusias apskaitos problemas;

5.13. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose apskaitos sistemos tobulinimo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;

5.14. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;

5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Susipažinau:

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

_____________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37052125464
El. paštas: info@avnt.lt
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.