Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas. koef. 8,1. (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42892
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Pareigos: Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas. koef. 8,1. (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. P-577 (2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. P - 471 redakcija)


APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra atlikti funkcijas, užtikrinančias Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą vykdant kultūros paveldo objektų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) valstybės tarnautojo specialioji veikla yra kultūros paveldo objektų apskaitos srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. humanitarinių mokslų studijų srities istorijos, arba archeologijos, arba paveldosaugos krypties, arba menų studijų srities architektūros arba menotyros krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį 4.1 punkte nurodytose srityse;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo objektų apskaitą, registravimą Kultūros vertybių registre bei kituose susijusiuose registruose;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti.
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos programų projektus;
5.2. teikia Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėjui lėšų poreikius Apskaitos, paveldotvarkos planavimo programoms įgyvendinti;
5.3. organizuoja ir koordinuoja kultūros paveldo inventorizavimą, konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių išaiškinimą, atskleidimą bei registravimą Kultūros vertybių registre (toliau – Registras);
5.4. koordinuoja inventorizavimo duomenų nuolatinį tikslinimą, šiuos duomenis kaupia, sistemina ir teikia atsakingiems už Registro tvarkymą Departamente;
5.5. analizuoja ir priima sprendimus, kuriems kultūros paveldo objektams reikia atlikti istorinius ar fizinius tyrimus, būtinus vertingosioms savybėms atskleisti;
5.6. organizuoja atliktų istorinių ar fizinių tyrimų išvadų pateikimą Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėjui, šias išvadas sistemina ir teikia atsakingiems už Registro tvarkymą Departamente;
5.6. tikrina ar atliktos visos įstatymu nustatytos procedūros prieš priimant kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu aktą naikinantį ar keičiantį sprendimą;
5.7. paskelbus kultūros paveldo objektą saugomu arba kultūros paveldo vietovei apsaugoti įsteigus draustinį ar rezervatą, organizuoja šių juridinių faktų įregistravimą Registre bei susijusiuose registruose;
5.8. inicijavus kultūros paveldo objekto paskelbimą valstybės saugomu, organizuoja šio sprendimo įregistravimą Registre bei pranešimų išsiuntimą asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokio objekto teritorijos ribose yra registruotos Nekilnojamojo turto registre;
5.9. analizuoja prašymus inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės saugomais, rengia direktoriaus įsakymų ir Departamento raštų šiais klausimais projektus;
5.10. priima iš Registro duomenų teikėjų duomenis, dokumentus, tikrina registruoti pateikiamų dokumentų autentiškumą ir duomenų teisingumą, atlieka pateiktų duomenų techninę ir loginę kontrolę;
5.11. stabdo kultūros paveldo objekto įregistravimo procedūrą, jeigu duomenų teikėjai pateikia neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis;
5.12. vykdo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) sekretorės funkcijas:
5.12.1. teikia Departamentui tvirtinti Vertinimo tarybos personalinę sudėtį;
5.12.2. padeda organizuoti Vertinimo tarybos darbą, sudaro posėdžių darbotvarkes, rengia medžiagą Vertinimo tarybos posėdžiams, juos protokoluoja;
5.12.3. Vertinimo tarybos aktus perduoda atsakingiems už Registro tvarkymą Departamente;
5.12.4. tvarko apmokėjimo už Vertinimo tarybos darbą dokumentaciją;
5.13. nagrinėja kultūros paveldo objektų valdytojų, piliečių ar kitų asmenų skundus ir prašymus, susijusius su apskaita, teikia atsakymų projektus;
5.14. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą bei informaciją apie kultūros paveldo objektus kitiems Departamento struktūriniams ir teritoriniams padaliniams;
5.15. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą bei informaciją apie kultūros paveldo objektus savivaldybių paveldosaugos padaliniams ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms organizuojančioms turimo nekilnojamojo kultūros paveldo atskleidimą;
5.16. teikia siūlymus savivaldybių paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais;
5.17. formuoja ir kaupia bylas ir pateikia jas Departamento archyvui pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
5.18. esant būtinybei teikia pastabas, pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su kultūros vertybių apskaita, Registro veikimu, kultūros paveldo objektų registravimu, duomenų kaupimu, tvarkymu, saugojimu ir atnaujinimu, projektų;
5.19. dalyvauja pagal savo kompetenciją Departamento sudaromose komisijose ir darbo grupėse;
5.20. tvirtina apskaitos dokumentų nuorašus;
5.21. kaupia dokumentus ir formuoja bylas savo kompetencijos klausimais, teikia jas į Departamento archyvą pagal patvirtintą Departamento Dokumentacijos planą;
5.22. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;
5.23.dalyvauja įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą, koordinuojant Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriui;
5.24. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui savo metinius veiklos planus bei pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
5.25. atsiskaito Skyriaus vedėjui už pavedimų vykdymą;
5.26. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių Departamento tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________________


Susipažinau:


_______________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.