Apskaitos poskyris Vyriausiasis specialistas(pareiginės algos koeficientas 6,9 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42000
Skelbimo data: 2019-07-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Apskaitos poskyris Vyriausiasis specialistas(pareiginės algos koeficientas 6,9 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. 14-90


TURTO VALDYMO IR APSKAITOS SKYRIAUS APSKAITOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Apskaitos poskyrio (toliau – Apskaitos poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga programų „Aplinkos apsaugos“ ir „Kultūros paslaugų plėtros“ buhalterinei apskaitai ir su šiomis programomis susijusių buhalterinių sąskaitų apskaitai pagal visus finansavimo šaltinius ir šilumos tiekimo decentralizavimo ir autonominės šildymo sistemos įrengimo apskaitai tvarkyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – apskaitos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. labai gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos ir Biudžetinių įstaigų įstatymus bei kitus su apskaita ir finansų valdymu susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų fondų asignavimų administravimą;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis bei finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis;
4.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis ir savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistais;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti išvadas, raštus, kitus dokumentus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal visus finansavimo šaltinius tvarko programų „Aplinkos apsaugos“ ir „Kultūros paslaugų plėtros“ (toliau – Programos) apskaitą, užtikrina ūkinių operacijų teisėtumą bei įforminimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus apskaitą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus;
5.2. užtikrina, kad būtų atliekamos teisėtos buhalterinės apskaitos ūkinės operacijos, kad jos būtų įforminamos pagal teisės aktų reikalavimus, laiku perduodami Apskaitos poskyrio vedėjui buhalterinei apskaitai reikalingi dokumentai, susiję su šių programų apskaita;
5.3. tvarko Programų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas, finansavimo šaltinius, priemones, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją ir kitus šiai sričiai nustatytus reikalavimus;
5.4. tvarko apskaitą ir suveda ūkines operacijas, buhalterinių sąskaitų (per vienerius metus gautinos sumos, finansavimo sumos, įsipareigojimai, sąnaudos ir pajamos), susijusių su programų „Aplinkos apsaugos“ ir „Kultūros paslaugų plėtros“ naudojant apskaitos programos Microsoft Dynamics Nav moduliais FVAS_BUH; FVAS_MP; FVAS_PERZ FVAS_SAMATA;
5.5. sudaro ir pasirašo Programų apskaitos dokumentus ir atitinkamus registrus (gautinos, gautos, perduotos, panaudotos, grąžintos sumos ir kt.);
5.6. suderinus su Apskaitos poskyrio vedėju, atlieka vykdomų Programų išlaidų sąmatoms reikalingus skaičiavimus;
5.7. tvarko Programų kasinių biudžeto išlaidų lėšų apskaitą pagal finansavimo šaltinius, priemones, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją ir kitus šiai sričiai nustatytus reikalavimus;
5.8. rengia paraiškas pagal Programoms patvirtintas sąmatas, valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansavimo šaltinius ir pateikia jas lėšų apmokėjimui;
5.9. rengia Programų mokėjimų pavedimus, tikrina, ar dokumentai, kurių pagrindu atliekami mokėjimai, yra tinkamai užpildyti, teisingai suskaičiuotos sumos;
5.10. kontroliuoja, ar pagal paskirtį ir patvirtintas sąmatas naudojamos Programų lėšos;
5.11. rengia su Programų apskaita susijusias finansines ir biudžetines ataskaitas ir teikia reikalingus duomenis Apskaitos poskyrio vedėjui finansinių ir biudžetinių ataskaitų rinkinių sudarymui;
5.12. užtikrina Programų buhalterinių įrašų teisingumą ir ūkinių operacijų teisėtumą;
5.13. tvarko Programų apskaitą atitinkamuose apskaitos registruose (sudarant ketvirtinius ir metinius atitinkamų buhalterinių sąskaitų žiniaraščius, registrus, pagal kiekvieną buhalterinę sąskaitą atskirai ir/ar atitinkamą sąskaitų grupę);
5.14. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
5.15. padeda rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su Programų planavimu ir jų įgyvendinimu;
5.16. kaupia ir sistemina duomenis programų tarpusavio operacijų suderinimui ir detalizavimui su viešojo sektoriaus subjektais; suderina finansavimo sumas pagal visus finansavimo šaltinius su kitomis finansinėmis ir biudžetinėmis ataskaitomis;
5.17. pagal kompetenciją teikia Apskaitos poskyrio vedėjui reikiamą informaciją, susijusią su Programų apskaita dėl finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
5.18. priskiria kiekvieną ūkinę operaciją finansavimo šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;
5.19. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję ir tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais ir kitais susijusiais įrašais reikalingais finansinėms ataskaitoms sudaryti ir finansavimo sumoms suderinti;
5.20. kompiuterinėje apskaitos sistemoje Microsoft Dynamics Nav formuoja, esant būtinybei, buhalterines pažymas priskirtoms ūkinėms operacijoms koreguoti;
5.21. vykdo einamąją finansų kontrolę, gautinų ir mokėtinų sumų, finansavimo pajamų ir sąnaudų srityse, susijusiose su šių Programų apskaita;
5.22. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie su šių programų apskaitos sritimi susijusių gautinų, mokėtinų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis;
5.23. rengia mokėjimų paraiškas, banko pavedimus, susijusius su Programomis „Aplinkos apsaugos“ ir „Kultūros paslaugų plėtros“ ir teikia juos apmokėjimui;
5.24. analizuoja šios Programos ir kitų strateginių programa duomenis, teikia Apskaitos poskyrio vedėjui išvadas ir pasiūlymus efektyvesniam lėšų naudojimui, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;
5.25. užtikrina Programų „Aplinkos apsaugos“ ir „Kultūros paslaugų plėtros“ buhalterinių įrašų ir ataskaitų teisingumą, savalaikį pateikimą kitiems administracijos struktūriniams padaliniams ir išorės vartotojams;
5.26. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant arba rengia taisykles, tvarkas, aprašus ir kitus dokumentus, susijusius su apskaitos tvarkomis;
5.27. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje, tvarko archyvinius dokumentus;
5.28. rengia mokėjimus Valstybės garantijų nuomininkams vykdyti;
5.29. tvarko šilumos tiekimo decentralizavimo ir autonominės šildymo sistemos įrengimo apskaitą;
5.30. teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai „Gyventojams išmokėtų išmokų pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamas, pažymą“ (FR0471) ir „Paramos teikimo metinės ataskaitą” (FR0477) pagal nustatytus terminus;
5.31. tvarko apskaitos srities reikalavimų teisių perleidimo sutarčių vykdymą;
5.32. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Turto valdymo ir apskaitos skyriaus ir Apskaitos poskyrio vedėjų pavedimus, siekiant skyriaus ir poskyrio funkcijų vykdymo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Apskaitos poskyrio vedėjui.

________________


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 7117
El. paštas: Aušrinė Valiūnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ausrine.valiuniene@vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.