Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88355
Skelbimo data: 2023-05-25
Skelbimas galioja iki: 2023-06-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos rajono švietimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Gargždai
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,7 - 13,5 ribose, nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.
Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS RAJONO ŠVIETIMO CENTROCENTRALIZUOTOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centras) centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas priklauso struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

4. Pareigybės paskirtis – atlikti biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo funkcijas, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos poskyrio darbuotojų darbą.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, įgijus ekonomisto ar finansininko profesinę kvalifikaciją.

5.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansinės ir biudžeto buhalterinės apskaitos tvarkymo biudžetinėje įstaigoje darbo patirtį.

5.3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti apskaitos darbo užduotis, būti susipažinusiam su VSAKIS sistema, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, apskaitos programomis.

5.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, ES struktūrinių fondų projekto administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai.

5.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos registrų formų klausimais, nustatydamas jų turinį ir skaičių, kad skirtingų biudžetinių įstaigų, dėl kurių apskaitos tvarkymo centralizuotai priimtas sprendimas, tos pačios ūkinės operacijos į apskaitą būtų įrašomos vienodai, derina juos su biudžetinėmis įstaigomis.

6.2. Pasikeitus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams ar kitiems finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantiems teisės aktams, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui apskaitos politikos pakeitimo ar papildymo klausimais.

6.3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja apskaitos poskyrio darbuotojų darbą, paskirsto užduotis, užtikrina, kad užduotys ir pavedimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku.

6.4. Supažindina apskaitos poskyrio darbuotojus su pasikeitusiais teisės aktais.

6.5. Apmoko naujai priimtus apskaitos poskyrio darbuotojus.

6.6. Organizuoja apskaitos poskyrio darbuotojams kvalifikacijos kėlimo mokymus.

6.7. Konsultuoja apskaitos poskyrio darbuotojus rengiant visų finansavimo šaltinių įstaigų sąmatas ir jų projektus pagal valstybės funkcijas, programas, priemones, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius.

6.8. Konsultuoja apskaitos poskyrio darbuotojus rengiant prašymus dėl biudžeto asignavimų keitimo.

6.9. Konsultuoja apskaitos poskyrio darbuotojus teikiant finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į VSAKIS.

6.10. Kontroliuoja ar teisingai užregistruotos ūkinės operacijos apskaitos programoje ir kas ketvirtį sutikrina priskirtų įstaigų didžiosios knygos sąskaitų likučius.

6.11. Sutikrina biudžetinių įstaigų pinigų ir išankstinių mokėjimų inventorizavimo aprašus kartą per metus pagal ataskaitinių metų paskutinės dienos duomenis.

6.12. Kontroliuoja, kad apskaitos asignavimų likučiai biudžetinėms įstaigoms būtų pateikiami tikslūs ir išsamūs.

6.13. Užtikrina, kad visos finansinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.

6.14. Pagal savo kompetenciją konsultuoja biudžetines įstaigas, išskyrus švietimo įstaigas, apskaitos klausimais.

6.15. Užtikrina, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku išsami ir naudinga išorės ir vidaus vartotojams.

6.16. Pavaduoja Skyriaus vedėją, vedėjo pavaduotojus, šiems laikinai negalint eiti pareigų.

6.17. Pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis apskaitos srityje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 864645
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Kvietinių g. 30
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.