Apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9418
Skelbimo data: 2020-10-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Darbo vieta (miestas): Kelmė
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 m. spalio 08 d.
direktoriaus įsakymu Nr. PA-203
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Finansų valdymas ir apskaita.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
10. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
12. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
13. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
15. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
16. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Tvarko priskirtų lėšų apskaitą (BĮ Kontrolės ir audito tarnyba; Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių, Tytuvėnų apylinkių, Vaiguvos seniūnijų ir administracijos kelių priežiūros lėšų)..
19. Pildo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos II dalį, rengia aiškinamąjį raštą apie finansinio turto ir įsipareigojimų kitimo duomenis, kuriais atskleidžiami reikšmingi dalykai..
20. Sudaro biudžeto atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja ir kontroliuoja biudžeto atskaitomybės ataskaitų sudarymą..
21. Teikia BĮ Kontrolės ir audito tarnyba duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)..
22. Rengia skyriaus dokumentacijos planą ir registrų sąrašą, organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą..
23. Teikia pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas ir pajamų mokesčio nuo B klasės deklaracijas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
24.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
24.4. studijų kryptis – finansai (arba);
arba:
24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;
24.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
25.2. organizuotumas - 3 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.5. komunikacija - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-10-22
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.