Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45346
Skelbimo data: 2020-09-25
Konkursą inicijuojanti įstaig: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Darbo vieta (miestas): Kelmė
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 m. rugsėjo 15 d.
direktoriaus įsakymu Nr. PA-158
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Savivaldybės administracijos finansiniai ištekliai.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
9. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
11. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
12. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
17. Vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko visą Savivaldybės atstovaujamosios institucijos, administracijos, seniūnijų apskaitą, susijusią su darbo užmokesčiu.
18. Sudaro pagal asignavimų valdytojus mėnesinius, ketvirtinius bei metinius FVAS ataskaitų paketus (finansines ataskaitas (žemesnio lygio), biudžeto vykdymo ataskaitas, statistines, darbo užmokesčio ataskaitas), susijusius su darbo užmokesčiu.
19. Pildo VSDF formas, statistines formas, susijusias su darbo užmokesčiu, darbuotojų skaičiumi. Sudaro suvestines šių formų ataskaitas pagal asignavimų valdytojus, jas pasirašo ir pateikia atitinkamoms įstaigoms.
20. Derina duomenis su viešojo sektoriaus subjektais ir teikia apibendrintus duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
21. Pildo apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, priskiriamų pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymas ir atsako už jų teisingumą.
22. Išduoda pažymas apie pajamas, susijusias su darbo santykiais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
23.3. studijų kryptis – finansai (arba);
23.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;
23.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
24.2. organizuotumas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.