Aptarnavimo skyriaus Eksploatavimo inžinierius Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo profesinės darbo patirties, nuo 8,0; 8,5; 9,0; 9,5

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82707
Skelbimo data: 2022-09-21
Skelbimas galioja iki: 2022-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aptarnavimo skyriaus Eksploatavimo inžinierius Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo profesinės darbo patirties, nuo 8,0; 8,5; 9,0; 9,5
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: M. K. Paco g. 4, Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS APTARNAVIMO SKYRIAUS EKSPLOATAVIMO INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pajėgų tiesioginės paramos valdybos (toliau – Valdyba) Aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) eksploatavimo inžinierius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
3. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Valdybos Skyriaus eksploatavimo inžinieriaus pareigybės paskirtis – užtikrinti bendrą Tarnybos statinių ir inžinerinių komunikacijų eksploataciją, priežiūrą ir remontą, prižiūrėti sutarčių vykdymą, kontroliuoti skirtų lėšų panaudojimą pagal numatytas statybos, remonto darbų programas, daryti darbų sąmatas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – logistinė parama, centralizuotas materialinių išteklių valdymas, statinių ir inžinerinių komunikacijų priežiūra bei eksploatacija.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti ne mažiau kaip trejų metų darbo patirties statybų ar pastatų rekonstrukcijos ir sistemų priežiūros bei statybos organizavimo ir vykdymo srityse;
6.3. turėti galiojantį ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo atestatą;
6.4. mokėti dirbti su sąmatiniu informaciniu-programiniu kompleksu, mokėti nustatyti statybos skaičiuojamąją kainą, sudaryti sąnaudų kiekių žiniaraščius ir sudaryti individualius sąnaudų statybos darbams normatyvus;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių statybą, remontą, eksploataciją;
6.6. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos instrukcijų reikalavimus ir jų laikytis;
6.7. turėti darbo patirties organizuojant pastatų eksploataciją ir priežiūrą;
6.8. atsižvelgiant į vykdomas funkcijas, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. turėti organizacinių gebėjimų, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis ir laiku priimti racionalius sprendimus;
6.10. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
6.11. mokėti planuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos vado patvirtintame struktūrinių padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;
6.13. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. laiku organizuoja Tarnybos statinių ir inžinerinių komunikacijų remontą ir atstatomuosius darbus;
7.2. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Tarnybos teisėtai valdomų statinių eksploatavimo, rekonstrukcijos ir remonto;
7.3. rengia Tarnybos statinių remonto planus, jų vykdymo grafikus, rengia statybos ir remonto darbų defektinius aktus;
7.4. rengia statybos ir remonto darbų sąmatas pagal defektų nustatymo (šalinimo) aktus;
7.5. kontroliuoja, kad remonto darbai būtų atliekami kokybiškai ir laiku, tikrina rangovų atliktų statybos ir remonto darbų aktuose pateiktų kiekių ir kainų atitiktį sutarčių sąmatoms;
7.6. kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą pagal atskiras statybos, remonto darbų programas;
7.7. organizuoja po rekonstrukcijos ar remonto suremontuotų ar naujai pastatytų Tarnybos statinių (patalpų) pripažinimą tinkamais naudoti;
7.8. veda Tarnybos pastatų apskaitą, užtikrina teisingą eksploatacinį režimą ir remontą, atlieka Tarnybos teisėtai valdomų statinių ar statinių grupės bei jų dalies teisingo eksploatavimo ir priežiūros kontrolę, tvarko su tuo susijusią dokumentaciją;
7.9. nustatyta tvarka teikia ir inicijuoja inžinerinių paslaugų, statybinių, apdailos, instaliacijos medžiagų ir kitų prekių poreikį ir aprašymus;
7.10. pagal kompetenciją planuoja lėšas, reikalingas rekonstrukcijos bei statybos ir remonto darbams atlikti;
7.11. organizuoja materialinių vertybių, reikalingų pastatų priežiūrai ir eksploatacijai, gavimą iš tiekėjų, jų pristatymą į saugojimo vietas;
7.12. rengia ir teikia Tarnybos Biudžeto vykdymo ir pirkimų valdybos Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas bei technines specifikacijas įsigyjant darbus, paslaugas ir materialines vertybes Tarnybos veiklos ir struktūrinių padalinių aprūpinimui;
7.13. kontroliuoja, kaip vykdoma pastatų eksploatacija ir priežiūra, vykdo pastatų bendrąsias ir (ar) dalines bei sezonines apžiūras;
7.14. kontroliuoja Tarnybos valdomų pastatų parengimą šildymo sezonui;
7.15. analizuoja ir kontroliuoja Tarnybos teisėtai valdomų pastatų paprastajam remontui ir priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą, statybinių medžiagų bei inventoriaus naudojimą, saugojimą ir nurašymą;
7.16. pagal kompetenciją kontroliuoja inicijuotų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą;
7.17. dalyvauja rengiant projektines užduotis dėl jam priskirtų Tarnybos teisėtai valdomų statinių rekonstrukcijos, remonto ar atstatymo;
7.18. organizuoja statybinių ir interjero medžiagų, elektros, santechnikos prekių, reikalingų statybos ir remonto darbams, suderinimą su projekto autoriais;
7.19. užtikrina, kad statinių, patalpų remonto ir statybos darbai būtų atlikti kokybiškai ir laiku, pagal kompetenciją tikrina įmonių pateiktus darbų ir paslaugų atlikimo aktus ir juose nurodytas atliktų darbų ar paslaugų apimtis bei įkainius, šiuos aktus derina ar pasirašo;
7.20. organizuoja vėliavų stiebų pakėlimo mechanizmų, pakeliamų užtvarų, automatinių pakeliamų vartų, įvažiavimo vartų priežiūrą, remontą bei įrengimą;
7.21. kontroliuoja naujai statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atliekamų darbų kokybę, projektinių sprendimų laikymąsi, racionalų projektuose numatytų medžiagų panaudojimą;
7.22. atlieka rekonstruojamų ir remontuojamų statinių ir patalpų techninę priežiūrą, sudaro defektų nustatymo (šalinimo) aktus;
7.23. dalyvauja jam priskirtų statinių ir jų konstrukcijų apžiūrose, kurias organizuoja valstybinė priežiūros komisija ir kitos tarnybos arba inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonės;
7.24. dalyvauja komisijų, priimančių naudoti po rekonstrukcijos ar remonto jam priskirtus Tarnybos teisėtai valdomus pastatus, darbe;
7.25. vykdo patikėtų įrankių, inventoriaus, įrenginių (įrangos) ir medžiagų apskaitą (jį įtraukus į Tarnybos materialiai atsakingų asmenų sąrašą); sumontavus įrenginius (įrangą) ir prietaisus, panaudojus medžiagas, surašo nustatytos formos aktus ir pateikia juos nurašymo komisijai;
7.26. pagal savo kompetenciją atstovauja Tarnybos interesams valstybės ir kitose institucijose ir įstaigose;
7.27. vykdo ir kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 9260
El. paštas: info@vstarnyba.lt
Adresas: M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.