Architektūros skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44221
Skelbimo data: 2020-04-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Architektūros skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. A-45


ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Architektūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų bei specialiųjų planų planavimo dokumentų rengimą, jų įgyvendinimą, vadovauti organizuojant savivaldybės teritorijos geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbus, teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei planavimo sąlygų sąvadų derinimą, statinių projektavimo specialiųjų architektūros reikalavimų rengimą bei derinimą, pagal kompetenciją pritarti statybą leidžiančių dokumentų išdavimui pagal pateiktus statinių projektus bei organizuoti savivaldybės nuolatinės statybos bei teritorijų planavimo komisijų darbą, vadovauti skyriui, užtikrinant pavestų funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – vykdo teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą savivaldybės teritorijų planavimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, žemės naudojimo apribojimus, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomas teritorijas;
4.2. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.3. turėti 3 metų darbo patirtį ir bent viename šiame papunktyje nurodytą 1 metų profesinę patirtį:
4.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projektų rengimas, vadovavimas statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (eiti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);
4.3.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimas, vadovavimas teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
4.3.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusių veiklų vykdymas: rengti tvarkybos
darbų projektus ir vadovauti tvarkybos darbų projektavimui, eiti nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengti nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovauti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
4.3.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir vadovavimas saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vadovauja skyriui ir užtikrina skyriui pavestų funkcijų vykdymą, rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus, teikia jų pakeitimus bei papildymus;
5.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.3. rengia įvairias programas bei investicinius projektus teritorijų planavimo srityje;
5.4. dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus aplinkos apsaugos, saugotinų teritorijų srityse;
5.5. derina teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąlygas bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąlygų sąvadus, specialiuosius reikalavimus bei specialiuosius architektūros reikalavimus;
5.6. derina teritorijų planavimo dokumentus;
5.7. dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentus, finansuojamus iš savivaldybės biudžeto;
5.8. dalyvauja komisijų, sprendžiančių teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statybos, pastatų eksploatacijos, žemės naudojimo režimo, sklypo dydžio bei ploto nustatymo klausimus, darbe;
5.9. vadovauja teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, specialiųjų bei specialiųjų architektūros reikalavimų rengimui;
5.10. vadovauja Savivaldybės nuolatinei statybos teritorijų planavimo komisijai;
5.11. tikrina statinių projektus informacinėje sistemoje, vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais;
5.12. pagal kompetenciją pritaria statinių techninių projektų priešprojektiniams sprendiniams;
5.13. konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statybos klausimais;
5.14. vadovauja organizuojant savivaldybės teritorijoje geodezijos, topografijos darbus;
5.15. informuoja visuomenę apie skyriaus darbą, rengiamus teritorijų planavimo dokumentus ir statybų projektus;
5.16. dalyvauja valstybinėje komisijoje pripažįstant statinius tinkamai pastatytais;
5.17. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą;
5.18. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aiva Dirgėlienė
Telefonas: 8 5 2196817
El. paštas: aiva.dirgeliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.