Architektūros skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44909
Skelbimo data: 2020-07-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Architektūros skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
2020 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. A-365

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

4. Veiklos planavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Savivaldybės teritorijų planavimas.

6. Skyriaus veiklos planavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

17. Derina teritorijų planavimo dokumentus, jų rengimo sąlygas bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąlygų sąvadus, specialiuosius reikalavimus bei specialiuosius architektūros reikalavimus..

18. Dalyvauja rengiant savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentus, finansuojamus iš savivaldybės biudžeto..

19. Vadovauja teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, specialiųjų bei specialiųjų architektūros reikalavimų rengimui..

20. Tikrina statinių projektus informacinėje sistemoje, vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais..

21. Pagal kompetenciją pritaria statinių techninių projektų priešprojektiniams sprendiniams..

22. Dalyvauja valstybinėje komisijoje pripažįstant statinius tinkamai pastatytais..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1.
išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2.
studijų kryptis – architektūra (arba);

23.3.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

23.4.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

23.5.
išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.6.
darbo patirties sritis – architektūros srities patirtis;
23.7.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

23.8.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1.
atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


25.1.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;


25.2.

organizuotumas - 4 lygis;


25.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


25.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


25.5.

komunikacija - 4 lygis.


26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


26.1.

strateginis požiūris - 4 lygis;


26.2.

veiklos valdymas - 4 lygis;


26.3.

lyderystė - 4 lygis.


27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


27.1.

įžvalgumas - 4 lygis;


27.2.

informacijos valdymas - 4 lygis;


27.3.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.