Archyvo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 7,4-7,8)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76881
Skelbimo data: 2022-02-03
Skelbimas galioja iki: 2022-02-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus apygardos teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Pareigos: Archyvo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 7,4-7,8)
Pareiginės algos koeficientas: 7.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,339.40
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: www.teismas.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos teismo kanclerio
2021 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. V-25


ARCHYVO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Archyvo skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti dviejų metų profesinio darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metus darbo archyve ar teisme patirties;
3.3 išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvo veiklą;
3.4. išmanyti dokumentų (bylų) parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką, nuolat, ilgai ir laikinai saugomų bylų įforminimo tvarką;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, saugojimo terminus, teismo nuolat saugomų dokumentų, jei jie bus saugomi valstybės, perdavimo, nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką, archyvo saugyklų reikalavimus;
3.6. išmanyti asmens duomenų apsaugos, profesinės, komercinės ar kitos įstatymų saugomos paslapties reikalavimus;
3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
3.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja teismo Archyvo skyriaus darbą, asmeniškai atsako už šiam skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
4.2. organizuoja ir koordinuoja teismo dokumentų bylų priėmimą į teismo Archyvo skyrių, tvarko jų apskaitą, organizuoja jų tvarkymą tolesniam saugojimui ir perdavimui saugoti į valstybės archyvą;
4.3. užtikrina teismo Archyvo skyriaus žinioje esančių teismo dokumentų bylų apsaugą ir su šiais dokumentais susijusių asmens duomenų, profesinės, komercinės ar kitos įstatymų saugomos paslapties apsaugą;
4.4. kontroliuoja teismo dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;
4.5. Elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) papildo nuolat ir ilgai saugomų procesinių bylų apyrašų sąrašą, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ilgai ir nuolat saugomų procesinių bylų apyrašus ir jų tęsinius, teikia juos derinti valstybės archyvui;
4.6. nustatytais terminais perduoda į valstybės archyvą teismo nuolat saugomus dokumentus;
4.7. dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų dokumentų bylų aktus, derina juos su valstybės archyvu;
4.8. rengia teismo Archyvo skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
4.9. kontroliuoja ir atsako už teismo Archyvo skyriuje saugomų dokumentų bylų būklę ir kiekį;
4.10. išduoda teismo Archyvo skyriaus žinioje esančias dokumentų bylas laikinai naudoti ir kontroliuoja jų grąžinimą;
4.11. esant poreikiui, inicijuoja archyvavimui reikalingų prekių ir (ar) paslaugų pirkimą, numato preliminarią planuojamą pirkimo vertę, koordinuoja užsakyto tinkamą vykdymą su sutartiniu prekių ir (ar) paslaugų teikėju, kontroliuoja teismui suteiktų archyvavimo prekių ir (ar) archyvavimo paslaugų kiekius ir atsako už atsiskaitymų su teikėjais pagrįstumą;
4.12. organizuoja teismo Archyvo skyriaus žinioje esančių teismo procesinių dokumentų nuorašų ir kopijų parengimą bei išdavimą, susipažinimą su šiais dokumentais;
4.13. informuoja teismo pirmininką ir teismo kanclerį apie teismo Archyvo skyriui perduotus ir dingusius laikinai, nuolat ir ilgai saugomus dokumentus ir (ar) bylas, taip pat apie teismo archyvui neperduotas ilgai ir nuolat saugomų dokumentų bylas;
4.14. organizuoja nustatytų trūkstamų dokumentų ir (ar) bylų paiešką, jų neradus, surašo prarastų dokumentų aktą ir informuoja teismo pirmininką ir teismo kanclerį; apie ilgai ir nuolat saugomose bylose dingusius dokumentus ir dingusias bylas informuoja valstybės archyvą;
4.15. įspėja darbuotojus ir kitus asmenis, netinkamai besielgiančius su archyviniais dokumentais;
4.16. pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);
4.17. organizuoja į teismo Archyvo skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą;
4.18. pagal kompetenciją teikia informaciją dėl asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su Archyvo skyriaus veikla, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
4.19. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
4.20. teikia siūlymus dėl teismo Archyvo skyriaus darbo organizavimo;
4.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo kanclerio ir teismo pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.Susipažinau
____________________
(parašas)
____________________
(vardas, pavardė)
____________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-52688003
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Adresas: Gedimino pr. 40/1, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.