Atrankų skyriaus vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 42977
Skelbimo data: 2019-11-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atrankų skyriaus vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas 12.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 27V-142
(2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 27V-198 redakcija)

ATRANKŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Atrankų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS
2. Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo praktiką centralizuotų konkursų (atrankų) srityje, užtikrinti pretendentų į įstaigos vadovų, jų pavaduotojų, vyriausiųjų patarėjų, specialiųjų atašė bei seniūnų konkursų procedūrų savalaikį įgyvendinimą, konkursų (atrankų), vykdomų nuotoliniu būdu telekomunikacinių įrenginių pagalba koordinavimą ir vykdyti valstybės tarnautojų poreikio analizę bei centralizuotų konkursų (atrankų) sistemos priemonių veiksmų plano įgyvendinimą.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos tvarkymo.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
4.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
4.7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja priskirtų konkursų ir atrankų vykdymą, esant poreikiui vykdo bei administruoja konkursų ir atrankų procedūras;
5.2. užtikrina pretendentų į įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų, vyriausiųjų patarėjų, specialiųjų atašė pareigas konkursų procedūrų savalaikį įgyvendinimą;
5.3. analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie konkursų ir atrankų procesą, jo rezultatus, kokybę ir efektyvumą;
5.4. koordinuoja Centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistemos įgyvendinimo priemonių planą ir organizuoja priemonių kūrimą, tobulinimą, diegimą;
5.5. vykdo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų apie valstybės tarnautojų poreikį analizę;
5.6. koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų centralizuotų konkursų (atrankų) vykdymą;
5.7. koordinuoja seniūnų konkursų vykdymą, planavimą ir analizę;
5.8. dalyvauja konkurso, atrankos komisijos darbe komisijos pirmininko ar nario teisėmis;
5.9. nagrinėja prašymus dėl konkursų, atrankos ar kitais Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia išvadas;
5.10. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo ir tobulinimo;
5.11. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas;
5.12. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
5.13. laikinai nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: + 370 (5) 271 8235
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.