Šeštadienis, birželio 06 d.

Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44488
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 27V-142
(Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 27V-44 redakcija)

ATRANKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Atrankų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymą centralizuotų konkursų ir atrankų (toliau – konkursai) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas srityje.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos tvarkymo.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti darbo patirties personalo atrankos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
4.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vertina patarėjų ir specialistų lygmens pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
5.2. vykdo konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas procedūras Departamente ir nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais;
5.3. vertina asmenų, esančių pretendentų rezerve, prašymus dalyvauti konkurse, priima sprendimą dėl jų balų įskaitymo;
5.4. dalyvauja konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas komisijų darbe komisijos pirmininko, nario ar sekretoriaus teisėmis;
5.5. teikia metodinę pagalbą komisijos nariams sudarant pretendentų vertinimo organizavimo planą bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras, organizuoja pretendentų vertinimą komisijoje;
5.6. koordinuoja nustatyta tvarka nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų konkursų vykdymą bei teikia pasiūlymus dėl šių konkursų vykdymo tobulinimo;
5.7. dalyvauja įgyvendinant pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą priemones;
5.8. renka grįžtamąjį ryšį iš pretendentų į patarėjų ir specialistų lygmens pareigas ir įstaigų dėl konkursų organizavimo;
5.9. nagrinėja asmenų prašymus dėl konkursų ar kitais Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia išvadas;
5.10. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl procedūrų ir teisės aktų taikymo bei tobulinimo;
5.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą;
5.12. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.