Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45004
Skelbimo data: 2020-08-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. liepos 31 d.
Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-272
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTAS
AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Turto ir verslo vertinimas, finansinių ataskaitų auditas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Organizuoja konsultacijas, keičiasi nuomonėmis su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus turto ir verslo vertinimo bei finansinių ataskaitų audito klausimų reglamentavimo..

14. Analizuoja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos teikiamus dokumentus, ataskaitas apie jai pavestų funkcijų atlikimą, teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl veiklos tobulinimo..

15. Analizuoja, rengia ir (arba) dalyvauja rengiant LR pozicijas arba nuomonę dėl ES direktyvų, rekomendacijų, ES ir tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko, Tarptautinės buhalterių federacijos) parengtų dokumentų..

16. Vykdo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos informacijos..

17. Dalyvauja ministerijos organizuojamuose susitikimuose su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų subjektų atstovais priskirtos kompetencijos klausimais; atstovauja ministerijai ES institucijų, tarptautinių organizacijų darbo grupių, komitetų ar komisijų posėdžiuose..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2.
studijų kryptis – teisė (arba);

18.3.
studijų kryptis – ekonomika (arba);

18.4.
studijų kryptis – finansai (arba);

18.5.
studijų kryptis – apskaita (arba);

18.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

18.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

18.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.9.
darbo patirties sritis – turto ir verslo vertinimo patirtis;
18.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

18.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba - anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


20.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


20.2.

organizuotumas - 3 lygis;


20.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


20.5.

komunikacija - 3 lygis.21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


21.1.

įžvalgumas - 3 lygis;


21.2.

informacijos valdymas - 3 lygis.


22. Profesinė kompetencija:


22.1.

lr ir es teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų auditą, turto ir verslo vertinimą, juridinių ir fizinių asmenų nemokumą, tarptautinių audito ir vertinimo standartų bei rekomendacijų išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.