Šeštadienis, birželio 25 d.

Atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 78128
Skelbimo data: 2022-03-22
Skelbimas galioja iki: 2022-04-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.70
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,393.70
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Informacija apie įstaigą: www.policija.lrv.lt
Pareigybės aprašymas:
BUHALTERINĖS APSKAITOS VALDYBOS
ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 37831)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos valdybos Atskaitomybės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, buhalterinės apskaitos arba finansų krypties išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansų valdymą, ir vadovautis jais savo veikloje;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office arba LibreOffice programiniu paketu;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, atsakingas, gebėti bendrauti;
3.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.8. pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti su dokumentų valdymu susijusias taisykles;
3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
4.1. renka informaciją apie policijos įstaigos veiklai būtinų lėšų poreikį, išskyrus poreikį darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, socialinei paramai, rengia biudžeto projekto ir einamųjų metų programos sąmatos formas;
4.2. atlieka biudžeto vykdymo kontrolę pagal programos priemones ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir inicijuoja einamųjų metų programos sąmatos pakeitimus; rengia prašymus dėl papildomų asignavimų skyrimo (išskyrus asignavimus darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir socialinei paramai);
4.3. rengia savivaldybės biudžeto projekto, paramos ir labdaros bei policijos įstaigos gautų kitų lėšų sąmatas ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
4.4. tvarko komandiruočių avansines ataskaitas ir atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, patikrina, ar visi pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra tinkamai parengti, jei taip, jas registruoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) ir teikia apmokėti;
4.5. išrašo ir registruoja FVAIS sąskaitas faktūras už teikiamas paslaugas ir ryšio, komunalinių paslaugų ir kitų patirtų sąnaudų kompensavimą ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
4.6. tvirtina pareigūnų ataskaitas dėl važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų atlyginimo ir teikia informaciją įsakymo projektui dėl važiavimo išlaidų kompensavimo parengti;
4.7. tikrina, ar įstaigos darbuotojai neviršija nustatyto tarnybinio mobiliojo ryšio išlaidų limito, teikia ataskaitą dėl viršijančios sumos išskaitymo iš darbo užmokesčio;
4.8. Policijos dokumentų valdymo sistemoje tvirtina gautas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus ir kitus darbuotojų, atsakingų už pirkimus, pateiktus dokumentus, nurodo apskaitos dimensijas;
4.9. pagal kompetenciją, atsižvelgdamas į kontrolės pobūdį, vykdo išankstinę, einamąją ar paskesnę finansų kontrolę;
4.10. rengia kitas su finansų valdymu ar buhalterine apskaita susijusias ataskaitas;
4.11. atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą;
4.12. jei reikia, atlieka mokėjimo procedūras arba koordinuoja mokėjimo procedūrų atlikimą;
4.13. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą;
4.14. pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus finansiniais ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;
4.15. informuoja Skyriaus vedėją apie iškylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų vykdymu, arba jų galimą atsiradimą dirbant, teikia pasiūlymus dėl apskaitos ir finansų valdymo bei darbo organizavimo;
4.16. formuoja ir tvarko pirminių dokumentų ir parengtų dokumentų nomenklatūrines bylas, nustatyta tvarka ir terminais jas perduoda archyvui;
4.17. nuolat seka įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoja ir taiko atlikdamas šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
4.18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kai jie atostogauja ar serga;
4.19. vykdo ir kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybės, Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako:
5.1. teisės aktų nustatyta tvarka už pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
5.2. asmeniškai pasirašydamas dokumentus, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinės operacijos teisėtumą, kad buhalteriniai įrašai būtų teisingi, taip pat už buhalterinės apskaitos tvarkymą, kiek tai tiesiogiai susiję su jo vykdomomis funkcijomis.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.