Atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas (pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 7,45 iki 7,60)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63273
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas (pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 7,45 iki 7,60)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
BUHALTERINĖS APSKAITOS VALDYBOS ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
.

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos valdybos (toliau – Valdybos) Atskaitomybės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra 3 pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
2. Pareigybės lygis – A2 lygis.
3. Pareigybės paskirtis – Pareigybė reikalinga Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir centralizuotų policijos įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti, sudaryti finansines ataskaitas.
4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas, einantis šias pareigas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansų valdymą ir vadovautis jais savo veikloje;
5.3. mokėti dirbti MS Office arba LibreOffice programiniu paketu;
5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, atsakingam, gebėti bendrauti;
5.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.8. pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti raštvedybos taisykles;
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas susijusias su policijos įstaigų, dėl kurių policijos generalinis komisaras priėmė sprendimą buhalterinė apskaita tvarkyti centralizuotai, (toliau - Užsakovas) buhalterinės apskaitos tvarkymu:
6.1. užtikrina policijos įstaigos, kurios buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, patvirtintų sąmatų vykdymo kontrolę, teisingą išlaidų nurašymą į sąmatos straipsnius, jeigu yra numatyta su Užsakovu sutartyje, informuoja skyriaus vedėją apie galimą sąmatos straipsnio pereikvojimą ir teikia siūlymus dėl sąmatos tikslinimo, o gavus pranešimus apie programos sąmatos straipsnių sumažinimą arba padidinimą padaro atitinkamus pakeitimus sąmatoje;
6.2. kontroliuoja policijos įstaigos, kurios buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai mokėjimus pagal sudarytas sutartis, jeigu tai numatyta su Užsakovu sutartyje;
6.3. atlieka Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) sistemos naudotojo funkcijas priskirtas pagal VBAM kodavimą;
6.4. atlieka kasinių išlaidų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja Skyriaus vedėją;
6.5. formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų (Didžiosios knygos) registrus ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus bei uždaro ataskaitinį laikotarpį Finansų valdymo programoje;
6.6. atlieka ataskaitinio laikotarpio Policijos departamento ir policijos įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai pajamų, sąnaudų, finansavimo sumų ir kitas baigiamąsias finansines operacijas;
6.7. kontroliuoja Didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir buhalterinių įrašų teisingumą;
6.8. teikia finansinių ataskaitų rinkinių informaciją, išskyrus ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto ir atsargų bei kt. turto, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS);
6.9. atlieka įstaigų tarpusavio derinimo operacijas, išskyrus operacijas susijusias su ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto ir atsargų bei kt. turto apskaita, VSAKIS;
6.10. sudaro ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
6.11. sudaro ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
6.12. sudaro programos sąmatos įvykdymo ataskaitas, išskyrus susijusias su materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio bei trumpalaikio turto, atsargų ir darbo užmokesčio apskaita;
6.13. užtikrina savalaikį statistinių ataskaitų, išskyrus susijusias su materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio bei trumpalaikio turto, atsargų ir darbo užmokesčio apskaita, pateikimą;
6.14. konsultuoja pagal kompetenciją darbuotojus finansiniais ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;
6.15. pagal kompetenciją Užsakovui teikia informaciją, susijusią su buhalterinės apskaitos tvarkymu, lėšų panaudojimu, išskyrus susijusia su materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio bei trumpalaikio turto, atsargų bei darbo užmokesčio apskaita ir kitą informaciją, jei numatyta sutartyje su Užsakovu;
6.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kasmetinį policijos įstaigų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, jeigu numatyta sutartyje su Užsakovu;
6.17. rengia Lietuvos finansų ministro patvirtintas valstybės biudžetui sudaryti programos sąmatas, pagal pateiktus skaičiavimus apie išlaidas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turtui, prekėms bei paslaugoms įsigyti, darbo užmokesčiui, socialinio draudimui ir darbdavių socialinei paramai, jeigu numatyta sutartyje su Užsakovu;
6.18. sudaro einamųjų metų programos sąmatas, pagal pateiktus skaičiavimus apie išlaidas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turtui, prekėms bei paslaugoms įsigyti, jeigu numatyta sutartyje su Užsakovu;
6.19. kontroliuoja lėšų, skirtų reprezentacinėms išlaidoms, panaudojimą neviršijant patvirtinto maksimalaus dydžio;
6.20. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl finansų valdymo sistemos programinės įrangos tobulinimo;
6.21. pagal kompetenciją rengia raštus, atsakymus į asmenų paklausimus, sprendžia iškilusius klausimus;
6.22. pagal kompetenciją atlieka einamąją finansų kontrolę;
6.23. pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių-finansinių operacijų ir ūkinių įvykių teisėtumą, registravimo apskaitoje teisingumą, tai yra patikrina visus šioms operacijoms atlikti būtinus dokumentus ir, jeigu dokumentai sutvarkyti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
6.24. informuoja Skyriaus vedėją apie iškylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų vykdymu, galimybę arba jų galimą atsiradimą darbo eigoje, teikia pasiūlymus dėl apskaitos ir valdymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, darbo organizavimo;
6.25. formuoja ir tvarko pirminių dokumentų bei darbo metu parengtų dokumentų nomenklatūrines bylas ir nustatyta tvarka ir terminais jas perduoda į archyvą;
6.26. nuolat sekti įstatymų ir kitų teisės aktų, pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoti ir taikyti atliekant šiame pareigybės aprašyme priskirtas pareigas;
6.27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
6.28. dalyvauja komisijos sudėtyje dėl gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos, faktinių duomenų (remiantis inventorizacijos aprašais ir kitais inventorizacijos dokumentais) su buhalterinės apskaitos duomenimis tikrinime ir inventorizacijos rezultatų registravimo apskaitoje sutikrinime (teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą);
6.29. vykdo ir kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka už pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
7.2. asmeniškai pasirašydamas dokumentus, už juose esančių duomenų tikrumą bei ūkinės operacijos teisėtumą, kad buhalteriniai įrašai būtų teisingi, taip pat už buhalterinės apskaitos tvarkymą, kiek tai susiję su tiesiogiai jo vykdomomis funkcijomis.
Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.