Audito kokybės patikrinimų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 79556
Skelbimo data: 2022-05-19
Skelbimas galioja iki: 2022-06-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Audito kokybės patikrinimų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareigybei nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,6 - 13,23
neterminuota darbo sutartis.

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti
Paulius Kazakevičius
Pareigos: vyriausiasis specialistas
Telefono numeris: (8 5) 263 9291
E. pašto adresas: Paulius.Kazakevicius@avnt.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2022-05- įsakymu Nr.

AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – AVNT) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius)
vyriausiasis specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus
vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos, finansų
ar finansinių ataskaitų audito srityse;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę
atskaitomybę;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal pavedimą atstovauja AVNT audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir
kitose priežiūros institucijose;
5.2. pagal pavedimą atstovauja AVNT Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių
profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
5.3. pagal pavedimą atstovauja AVNT Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo
grupėse, kai nagrinėjami su audito viešąja priežiūra susiję klausimai;
5.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių
ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis;
5.5. atlieka kitas su auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės
užtikrinimu susijusias užduotis;
5.6. pagal kompetenciją analizuoja kitų Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatyme numatytų institucijų derinti pateiktą medžiagą;
5.7. rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;
5.8. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje;
2
5.9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT
direktoriaus pavedimus bei užduotis.
Susipažinau:
____________________________
(parašas)
____________________________
(vardas, pavardė)
____________________________
(data)
_____________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37052125464
El. paštas: info@avnt.lt
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.