Aviacijos saugumo skyrius vyriausiasis specialistas 0.5 etato

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84600
Skelbimo data: 2022-12-08
Skelbimas galioja iki: 2022-12-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Aviacijos saugumo skyrius vyriausiasis specialistas 0.5 etato
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus
atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo ir jai skiriamų valstybės išteklių panaudojimo priežiūros bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.
Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra 1600 iki 2800 Eur neatskaičius mokesčių. Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Kontaktai išsamesnei informacijai: Rasa Baleišienė, el. p. rasa.baleisiene@tka.lt, tel. nr. 8 690 74283.
Kandidatų pateikti asmens duomenys viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkomi atrankos į įstaigos darbuotojus vykdymo tikslu. Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai ir sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi aukščiau minėtu tikslu iki atrankos proceso pabaigos.
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą: https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/asmens-duomenu-apsauga/.
Viešai prieinami asmens duomenys apie pretendentą, pretenduojantį eiti pareigas arba dirbti darbus, gali būti renkami TKA tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduojama, vykd
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m. sausio 14 d.

įsakymu Nr. P-2

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS CIVILINĖS AVIACIJOS DEPARTAMENTO

AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI Nr. 75

Darbuotojo vardas, pavardė

1 lapas iš 3

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – Įstaiga) Civilinės aviacijos departamento (toliau – CAD) Aviacijos saugumo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiąjį specialistą (toliau – Vyriausiasis specialistas) skiria į pareigas, sudaro ir nutraukia su juo darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktorius.

2. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vadovui.

3. Vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolė) ir kitų tarptautinių organizacijų, prie kurių Lietuvos Respublika yra prisijungusi, teisės aktais, standartais, rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, Įstaigos direktoriaus įsakymais, Įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei šiais pareiginiais nuostatais.

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo informacinių technologijų srityje patirtį, žinoti operacines sistemas (Windows, Linux, macOS) ir jų ypatybes, išmanyti programinę įrangą (antivirusines programas, ugniasienes, duomenų šifravimo programas);

4.2.1. žinoti kibernetinio saugumo principus;

4.2.2. žinoti kibernetines grėsmes, kibernetinių atakų tipus ir kontrpriemones;

4.2.3. būti susipažinusiam su kibernetinio saugumo rizikos vertinimo metodologija;

4.2.4. būti praktiškai susipažinusiam su techninių saugumo auditų ir kibernetinio saugumo srities bandymų organizavimu;

4.2.5. žinoti tarptautinius informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo standartus (ISO 27001 ir kitus);

4.2.6. turėti žinių apie atitikties stebėsenos veiklos principus, procedūras ir metodus;

4.2.7. žinoti auditoriaus funkcijas ir įgaliojimus;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines konvencijas, Europos Sąjungos reglamentus, direktyvas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kibernetinį saugumą ir oro susisiekimo bei kitą civilinės aviacijos veiklą;

4.4. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, analizės ir vertinimo taisykles;

4.5. gerai mokėti anglų kalbą;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. turi būti nesusijęs jokiais sutartiniais arba kitokiais įsipareigojimais, įskaitant piniginius finansinius, su tikrinamu oro uostu, operatoriumi arba subjektu;

4.8.turi atitikti teisės aktuose nustatytus išsamaus asmens patikrinimo reikalavimus, taip pat reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

II SKYRIUS

DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

5. Vyriausias specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdydamas Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos (toliau – NCASP) 5.1.2.5. p., prižiūri, kad oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programos atitiktų nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius aviacijos saugumą ir vykdo stebėseną, kaip šie dokumentai įgyvendinami, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas;

5.2. vykdydamas NCASP 5.1.2.2. p., Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programoje nustatyta tvarka ir sąlygomis, dalyvauja audito grupių darbe, kad būtų įvertinta oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo būklė;

5.3. vykdydamas NCASP 5.1.2.12. p., vertina, ar ūkio subjektai atitinka Lietuvos Respublikos reguliuojamam orlaivio atsargų tiekėjui, reguliuojamam subjektui ar žinomam siuntėjui keliamus reikalavimus ir CAD direktoriui siūlo išduoti Lietuvos Respublikos reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo, reguliuojamo subjekto ar žinomo siuntėjo statusą patvirtinantį pažymėjimą, bei jų duomenis, Europos Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, įkelia (atnaujina) į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę;

5.4. vykdydamas NCASP 5.1.2.7–5.1.2.9. p., vertina, ar oro uostų, oro vežėjų ir subjektų įsigyjamos saugumo įrangos techninės specifikacijos atitinka teisės aktuose nustatytus aviacijos saugumo reikalavimus, ir teikia CAD direktoriui siūlymus dėl jų derinimo;

5.5. vykdydamas NCASP 5.1.2.6. p., kontroliuoja, kaip diegiama, naudojama ir prižiūrima aviacijos saugumo įranga;

5.6. vykdydamas Nacionalinės civilinės aviacijos mokymo programos (toliau – NCASMP) 33 p., NCASMP nustatyta tvarka ir sąlygomis, vertina, ar asmuo, kuris nori būti patvirtintas aviacijos saugumo instruktoriumi arba nepriklausomu tvirtintoju, atitinka NCASMP nustatytus reikalavimus, ir CAD direktoriui siūlo išduoti Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus ar ES saugumo tikrintojo pažymėjimą, bei organizuoja šių asmenų duomenų paskelbimą (atnaujinimą) Įstaigos interneto svetainėje;

5.7. atsižvelgdamas į NCASMP 36 p., vertina, kokius mokymus pripažinti aviacijos saugumo instruktorių kvalifikacijos tobulinimui ir siūlo CAD direktoriui informaciją apie šiuos mokymus skelbti Įstaigos interneto svetainėje, prireikus organizuoja aviacijos saugumo instruktorių žinių atnaujinimą;

5.8. vykdydamas NCASP 27 p., rengia priemonių, kurių imtasi įsipareigojimams pagal Reglamentą (ES) Nr. 18/2010 vykdyti, ataskaitas ir siūlo CAD direktoriui informuoti Europos Komisiją apie aviacijos saugumo padėtį Lietuvos Respublikos oro uostuose;

5.9. vykdydamas NCASP 5.1.2.12. p., vertina, ar vežėjai, oro transportu vežantys krovinius arba paštą iš neįtrauktos į Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6-F priedėlio sąrašą trečiosios šalies oro uosto ir juos perduodančius, vežančius tranzitu ar iškraunančius bet kuriame oro uoste, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008 (toliau – ACC3), atitinka ACC3 keliamus reikalavimus ir teikia siūlymus CAD direktoriui dėl ACC3 statuso suteikimo, bei jų duomenis įkelia į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę;

5.10. rengia Skyriaus veiklos rodiklių ataskaitas ir jas teikia Skyriaus vadovui;

5.11. organizuoja kibernetinio saugumo sistemos įgyvendinimą ir tobulinimą aviacijos saugumo srityje;

5.12. NCASP nustatyta tvarka vertina oro uostų, oro vežėjų ir subjektų taikomas kibernetinio saugumo priemones ir teikia siūlymus, kaip jas gerinti. Nagrinėja iš tarptautinių ir nacionalinių institucijų gautus dokumentus, susijusius su prižiūrimų ūkio subjektų kibernetinio saugumo priežiūra;

5.13. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5.14. pagal savo kompetenciją, vykdydamas NCASP 5.1.2.4. p., prižiūri, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių, reguliuojančių civilinės aviacijos veiklą;

5.15. pagal savo kompetenciją nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų;

5.16. pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į tarptautinių institucijų ir organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja;

5.17. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų rengimo ar keitimo;

5.18. nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas Skyriaus vadovui;

5.19. pagal kompetenciją bei suteiktus įgaliojimus atstovauja Įstaigai Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, Eurokontrolės, ECAC) darbo organų susitikimuose, valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, dalyvauja komitetų, komisijų veikloje, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais;

5.20. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja Įstaigos vidaus komisijų darbe;

5.21. pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Įstaigos strateginiai tikslai ar įgyvendinti Skyriui keliami uždaviniai.

III SKYRIUS

DARBUOTOJO TEISĖS

6. Vykdydamas priežiūrą pagal jam priskirtas funkcijas, Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. tikrinti asmens duomenis;

6.2. priežiūros tikslais patekti į visas reikiamas tikrinamų subjektų patalpas ir teritoriją;

6.3. reikalauti, kad subjektai pateiktų visą reikalingą informaciją (dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir kt.), susijusią su veiklos auditais, įgyvendinimo patikrinimais, bandymais ir tyrimais;

6.4. raštu, fotografavimo, elektronine arba kita forma fiksuoti tikrinamą veiką, tvarką arba įrangą, jei tai neprieštarauja kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Vyriausiasis specialistas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos ir Įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: I. Kanto g. 23, LT-44296, Kaunas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.