Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,7 (baziniais dydžiais))

Skelbimo nr.: 8611
Skelbimo data: 2019-08-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Pareigos: Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,7 (baziniais dydžiais))
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. P1-160BENDROJO UGDYMO DEPARTAMENTO ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga koordinuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – Ministerija) ar kitose institucijose parengtas ir Ministerijos koordinuojamas tarpinstitucines prevencines ir intervencines priklausomybių, psichikos sveikatos, savižudybių taip pat ir ŽIV / AIDS programas, rengti teisės aktus, skirtus psichologinės pagalbos prieinamumui ir plėtrai, koordinuoti jų įgyvendinimą, pagal pareigybei priskirtas funkcijas atstovauti Ministerijai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities – švietimo veiklos (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos) – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUII

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo švietimo sistemoje patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, švietimo pagalbą ir bendrąjį ugdymą;
4.5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Europos Tarybos švietimo politikos dokumentais; 4.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; gebėti profesionaliai dirbti su dokumentais;
4.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.8. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja situaciją dėl mokinių priklausomybių (azartinių lošimų ir kt.) paplitimo, dalyvauja nustatant prevencinio darbo prioritetines kryptis, planuojant prevencinio darbo priemones, pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.2. analizuoja Lietuvos ir kitų šalių patirtį priklausomybių (azartinių lošimų ir kt.) prevencijos srityje, inicijuoja ir koordinuoja metodinės medžiagos rengimo ir gerosios patirties sklaidos darbus;
5.3. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, skirtus šalies švietimo pagalbos sistemos, vykdomos prevencinės ir sveikatos stiprinimo veiklos veiksmingumui vertinti, plėtoti;
5.4. koordinuoja psichologinės pagalbos teikimą;
5.5. pagal Ministerijos kompetenciją dalyvauja koordinuojant šalies mokyklose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimą;
5.6. koordinuoja nacionalines ir tarptautines mokinių psichikos sveikatai saugoti ir stiprinti skirtas programas;
5.7. koordinuoja veiklų, skirtų sutrikusios raidos vaikų ugdymui ir švietimo pagalbai plėtoti, įgyvendinimą, priemonių rengimą;
5.8. pagal kompetenciją koordinuoja arba dalyvauja įgyvendinant Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų koordinuojamas tarpinstitucines programas, strategijas ir koncepcijas, priemonių planus, dalyvauja švietimo, mokslo ir sporto ministro ar kitų institucijų vadovų sudarytose darbo grupėse, siekdamas didinti švietimo pagalbos veiksmingumą, plėtoti priklausomybių prevenciją per formaliojo ir neformaliojo ugdymo, socialinės ir sveikatos priežiūros politikos dermę;
5.9. bendradarbiauja su Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis pagal jų kompetenciją vykdant psichologinės pagalbos, prevencinę, intervencinę, sveikatos stiprinimo veiklą;
5.10. dalyvauja ministro patvirtintose komisijose ir darbo grupėse, atstovauja skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.11. dalyvauja koordinuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus, siekiant užtikrinti projektų veiksmingumą ir naudingumą;
5.12. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, seminarus, konferencijas, pasitarimus kuruojamais klausimais, pasitelkęs ekspertus vertina projektus, programas;
5.13. konsultuoja Ministerijos administracijos padalinių specialistus, Ministerijos pavaldžias švietimo įstaigas, savivaldybių administracijas, mokyklas kuruojamais klausimais;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja užsakant psichologinės pagalbos, prevencijos įgyvendinimo kokybės vertinimo mokslinius tyrimus;
5.15. kuruojamais klausimais bendradarbiauja su kitais Ministerijos skyriais, pavaldžiomis įstaigomis, valstybės institucijomis, savivaldybių administracijų padaliniais, asociacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
5.16. pagal kuruojamas veiklos sritis dalyvauja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse, komisijose, projektuose atstovaujant šaliai ir siekiant užtikrinti Ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministro, viceministrų, Ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, diana.cerniavska@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6813.
Telefonas: 8 5 2191198
El. paštas: Vida.Janaviciene@smm.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-21
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.