Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63276
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos aklųjų biblioteka
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos aklųjų biblioteka
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos aklųjų bibliotekos (toliau – Biblioteka) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra samdomas pagal darbo sutartį valstybės biudžetinės įstaigos darbuotojas, priskiriamas prie struktūrinių padalinių vadovų, nepriskiriamų kultūros ir meno darbuotojams.

2. Pareigybės grupė – 121 (Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai)

3. Pareigybės lygis – A1.

4. Pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių: 121912.

II. PASKIRTIS

5. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų Bendrųjų reikalų skyriaus darbą ūkio dalies, viešųjų pirkimų, darbo santykių, asmens duomenų apsaugos, civilinės, priešgaisrinės ir darbo saugos, dokumentų valdymo srityse.

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

6.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 m. teisinio darbo patirtį;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 m. vadovaujamo darbo patirtį;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo bei sutarčių teisę, viešuosius pirkimus, duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su kuruojamomis sritimis;

6.5. žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;

6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga lietuvių kalba;

6.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Windows operacinės sistemos aplinkoje, įskaitant, bet neapsiribojant, darbą Microsoft Office biuro programų paketo programomis, naudotis interneto naršyklėmis, paieškos varikliais, taip pat elektroninio pašto programomis;

6.9. gebėti organizuoti komandinį darbą, laikytis tarnybinės etikos pagrindų;

6.10. turėti vairuotojo teises (B kategorija);

6.11. pasižymėti šiomis savybėmis: orientacija į rezultatą, pareigingumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, lankstumas.

IV. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, vykdydamas darbo funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir kitais teisės aktais, Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksu, Bibliotekos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais vidaus teisės aktais, pareiginiais nuostatais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais ir nurodymais.

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8.1 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

8.2. pagal kompetenciją teikia su LAB funkcijų vykdymu susijusią teisinę informaciją ir konsultacijas, rengia veiklą reglamentuojančius dokumentus;

8.3. savo kompetencijos ribose organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, tvarko ir saugo jų dokumentaciją, konsultuoja LAB viešųjų pirkimų iniciatorius ir organizatorius viešųjų pirkimų klausimais;

8.4. organizuoja LAB turimų pastatų ir patalpų priežiūrą, eksploatavimą ir remontą;

8.5. organizuoja ir kontroliuoja LAB ir jos padalinių ūkio ir bendrųjų reikalų aprūpinimą ir valdymą;

8.6. užtikrina ir kontroliuoja racionalų tarnybinio transporto panaudojimą ir priežiūrą;

8.7. tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, atsako už jų teisingą eksploataciją ir saugumą, nurašymą bei apsaugą, dalyvauja inventorizuojant Bibliotekos materialines vertybes;

8.8. teikia siūlymus ir rekomendacijas dokumentų valdymo sistemos klausimais, organizuoja ir užtikrina sėkmingą dokumentų valdymo sistemos įgyvendinimą;

8.9. atsako už bibliotekos priešgaisrinę saugą, užtikrina, kad būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

8.10. vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;

8.11. tvarko su LAB ir jos padalinių ūkine veikla susijusias patalpų remonto, priežiūros, inžinerinių sistemų eksploatacijos, patalpų nuomos, panaudos ir kitas sutartis, rengia atliktų darbų priėmimo aktus;

8.12. dalyvauja rengiant LAB metinės, ūkinės veiklos planus ir ataskaitas;

8.13. rengia susijusių su LAB ūkine veikla, autotransporto naudojimu, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrine sauga, viešaisiais pirkimais, taisyklių, nuostatų, reglamentų ir kitų dokumentų projektus, juos derina su atitinkamomis organizacijomis;

8.14. vadovauja tiesiogiai jam pavaldiems Skyriaus darbuotojams;

8.15. atsako už Skyriaus dokumentų, paskirtų pagal LAB dokumentacijos planą, saugojimą ir perdavimą administracijai reikiamu laiku;

8.16. nustato Skyriaus darbuotojų kompetencijos reikalavimus ir pareigas, rengia jų pareigybių aprašymus;

8.17. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

8.18. atlieka kitus pareigybinę kompetenciją atitinkančius darbus, nenurodytus šiame pareigybės aprašyme, Bibliotekos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

9. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bibliotekos interesams, o atsiradus interesų konfliktui, nedelsiant apie tai informuoti Bibliotekos direktorių bei nusišalinti nuo su interesų konfliktu susijusių klausimų koordinavimo.

10. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, gerinti lietuvių ir užsienio kalbų žinias, tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius.

V. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO

DARBUOTOJO TEISĖS

11. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas turi teisę gauti visą informaciją ir priemones, reikalingas tinkamai vykdyti darbo funkcijas.

12. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas turi teisę Bibliotekos direktoriui teikti siūlymus, susijusius su Bibliotekos strateginiais ir metiniais veiklos prioritetais kuruojamose srityse, Skyriaus veiklos optimizavimu, Skyriaus žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymu.

VI. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

13. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas atsako už:

13.1. tinkamą ir laiku atliekamą pareiginiuose nuostatuose numatytų pareigų ir pavestų užduočių vykdymą;

13.2 darbo sutarties, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, šių nuostatų, Bibliotekos vidaus teisės aktų, taip pat Bibliotekos direktoriaus įsakymų, sprendimų ir nurodymų laikymąsi;

13.3 patikėtos informacijos, kuri laikoma Bibliotekos konfidencialia informacija, konfidencialumo išsaugojimą neribotą laikotarpį;

13.4. tinkamą Skyriaus darbuotojų darbo organizavimą;

13.5. Skyriaus darbuotojų drausmę darbo vietoje bei Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

13.6. perduotų darbo priemonių ir materialinių vertybių tinkamą naudojimą ir priežiūrą.

14. Už pareiginių nuostatų, darbo sutarties, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijų ir / ar kitų Bibliotekos vidaus teisės aktų, taip pat Bibliotekos direktoriaus nurodymų nesilaikymą ir / ar pažeidimus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui Darbo kodekso nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

15. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas atsako už Bibliotekai padarytą žalą. Žalos atlyginimo tvarką nustato su Bendrųjų reikalų skyriaus vedėju sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, o jei ji nesudaryta – Darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai gali būti keičiami ir / ar pildomi Bibliotekos direktoriaus įsakymu.

17. Su pakeistais ir / ar papildytais pareiginiais nuostatais Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas supažindinamas pasirašytinai.

18. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui.

Informacija apie įstaigą: Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 215 06 11
El. paštas: info@labiblioteka.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Skroblų g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.